АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ КУРДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Ніна БІЛОКОПИТОВА Запорізький національний університет
  • Карім ЕЛЬ ГУЕССАБ Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.2

Ключові слова:

емічний та етичний підхід, надструктура, курдська культура, свято Новруз, шлюб, традиція, несвідоме, міф, курдська мова та література

Анотація

Метою статті є визначення особливостей традиційної культури людини курдського ареалу; дослідження міфологічних і релігійних світоглядних настанов, естетич- них і шлюбних традицій, поведінкових і соціокультурних аспектів формування буття курдської людини у порівнянні з арабомусульманською культурою. Методологічними заса- дами дослідження стали емічний та етичний підходи, філософсько-антропологічний та історико-культурологічний підходи, філософська рефлексія. Наукова новизна. Уперше в українському філософському дискурсі за допомогою соціально- філософського інструментарію та підходів філософської антропології здійснено дослідження культури людини курдсько- го ареалу. Висновки. З вищенаведеного матеріалу дійшли думки, що проведене дослідження було спробою зазирнути в мікросвіт культури курдської людини, спробою доторкнутися до духовно- культурної традиції з їх самобутньою системою цінностей, світоглядних настанов, понять і розумінь, спробою виявити й порівняти особливості курдського соціально-культурного буття з арабомусульманським. Також ми дійшли висновку, що проблематика збереження курдської культури, яка знаходиться на межі зникнення, ніве- люється світовою громадськістю. Курди, що існують на території різних держав, почали швидше зберігати культурні особливості місцевого населення, ніж власну оригінальність. У багатьох країнах є законодавчі акти, спрямовані на націо- нально-культурний і соціально-економічний розвиток націо- нальних меншин. Незважаючи на 40-мільйонну чисельність цієї меншини, спостерігається відсутність єдиного центру, єдиної об’єднуючої сили, єдиних поглядів на розвиток власної держави, релігійного консолідуючого складника. Сьогодні можна сказати, є великим сумнівом можливість існування незалежної держави Курдистан, бо точкою відліку для початку переходу від етносу до нації є усвідомлення спро- можності забезпечення власних культурних і соціальних, полі- тичних та економічних прав самостійно.

Посилання

Бажуков В. Антропологический подход (к исследованию культуры). Электронная энциклопедия / Фонд знаний «Ломоносов». 2011. URL: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/ encyclopedia:0127999 (дата звернення: 28.02.2021).

Бідочко Л. Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем, Маґістеріум. 2016. Вип. 64 : Політичні студії. С. 3–8.

URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9802/Bidochko_Kulturnyi_materializm.pdf (дата звернення: 01.03.2021).

Кравченко Т. История открытия и использования нефти и газа, и их происхождение. От огня и воды к электрике. Книга 1 : Энергетика: история, настоящее и будущее. 2013. URL: http://energetika.in.ua/ru/books/book-1/part-2/section-8/8-1 (дата звернення: 01.03.2021).

Курди та Курдистан, курдські імена. URL: https://www.kurdistan.com.ua/kurdi-and-kurdistan/kurdskiye-imena (дата звернення: 01.03.2021).

Курди та Курдистан, Новруз. URL: https://www.kurdistan.com.ua/kurdi-and-kurdistan/roja-nu (дата звернення: 01.03.2021).

Момрик А.П. Єзиди України (невідома діаспора). Сходознавство. 2011. № 53–54. С. 86–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2011_53-54_10 (дата звернення: 01.03.2021).

Наджат С. Курдський фактор в міжнародних відносинах : дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2019. 181 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11999/dissertation%20Nadjat%20Serusht.pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата звернення: 01.03.2021).

Никитин В. Курды / пер. с фр. И.О. Фаризова. Москва : Прогресс, 1964. URL: https://book.ivran.ru/f/niktin-kurdy.pdf (дата звернення: 01.03.2021).

Пашкевич М., Пашков В., Міщенко В. Курдське питання на Близькому Сході у XXI ст. Регіональні студії. 2020. URL: https://doi.org/10.32782/2663-6170/2020.20.28 (дата звернення: 01.03.2021).

Руденко М. Очерки средневековой курдской литературы / подготовка рукописи к изданию, предисловие, примечания, указатели Ж.С. Мусаэлян ; приложение М.Б. Руденко. Материалы и наброски для лекции «Курды: Быт, нравы, обычаи и культура». Санкт-Петербург : Контраст, 2014. 280 с.

Філоненко І., Філоненко Ю., Ріпа В. Курдський сепаратизм: причини та наслідки, Наукові записки. 2019. № 2. URL: https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.3.8 (дата звернення: 01.03.2021).

Ямпольська Л. Іслам і сучасний світ : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 190 с. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1163/3/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%9C.%20%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D1%96%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20.pdf (дата звернення: 01.03.2021).

Aras R. The Politics of the State and the Kurds as the Subject of the Research: An Analysis of the Development of Kurdish Studies in Turkey. Kurdology and Kurdish Studies: Object of Research and the History of the Subject. Editor: M. Six-Hohenbalken. Vienna : Wiener Verlag Publications, 2014. Р. 19–97. URL: https://www.academia.edu/36425882/_The_Politics_of_the_State_and_the_Kurds_as_the_Subject_of_the_Research_An_Analysis_of_the_Development_of_Kurdish_Studies_in_Turkey_in_Kurdology_and_Kurdish_Studies_Object_of_Research_and_the_History_of_the_Subject_Editor_M_Six_Hohenbalken_Vienna_Wiener_Verlag_Publications_2014_pp_19_97 (дата звернення: 28.02.2021).

Aras R. Antropolojinin Yeni Öznesi Olarak Kürtler. Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar, içinde. Editör: R. Aras. Konya: Çizgi Kitabevi. Р. 145–172. URL: https://www.academia.edu/25129721/_Antropolojinin_Yeni_%C3%96znesi_Olarak_K%C3%BCrtler_S%C4%B1n%C4%B1rlar%C4%B1_A%C5%9Fmak_T%C3%BCrkiye_de_Sosyo_K%C3%BClt%C3%BCrel_Antropoloji_ve_Disiplinleraras%C4%B1_Yakla%C5%9F%C4%B1mlar_i%C3%A7inde_Edit%C3%B6r_R_Aras_Konya_%C3%87izgi_Kitabevi_2014_pp_145_172 (дата звернення: 28.02.2021).

Aras R. The Formation of Kurdishness in Turkey: Political Violence, Fear and Pain. New York : Routledge, 2014. URL: https://doi.org/10.4324/9780203584736 (дата звернення: 28.02.2021).

Beşikçi İ. Kürt Toplumu Üzerine. İstanbul, İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2014.

Beşikçi İ. Kürt Aydını Üzerine Düşünceler. İstanbul, Ismail Beşikçi Vakfi Yayinlari, 2016.

Driver G. The Studies in Kurdish. BSOAS. 1922. Vol. 2. Pt. 3. P. 505–506.

Harris M. Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture. New York : Random House, 1979. 383 p. P. 38–41.

Jaba de A. Dictionnaire kurde-français. Saint-Pétersbourg / Dictionnaire kurde-français par M. Auguste Jaba ; publié par ordre de l'Académie Impériale des Sciences, par M. Ferdinand Justi. 1879. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044022687172&view=1up&seq=9 (дата звернення 01.03.2021).

Kaplan S., Aslan A. Türkiye'nin İlk Kürtçe Drama Dizisi «Siya Mem-U Zin». Haberler.com. 2012. URL: https://www.haberler.com/turkiyenin-ilk-kurtce-drama-dizisi-siya-mem-u-3975987-haberi/ (дата звернення: 01.03.2021).

Lerch P. Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer 1857. Amsterdam : APA-Philo Press, 1979. 225 p. URL: http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/titleinfo/1107583 (дата звернення: 01.03.2021).

Nergiz B. Devletin kürt politikasi ve kürt hareketi (1945–1960). Istanbul, 2019. URL: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/60677.pdf (дата звернення: 01.03.2021).

Orhan M. Research Methodology in Kurdish Studies Interactions between Fieldwork, Epistemology and Theory in Anthropology of the Middle East. 2020. URL: https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ame/15/1/ame150102.xml (дата звернення: 28.02.2021).

Sirkeci І, Privara A. Kurdish Studies in Russian Language: 1917–2017. Journal Kurdish studies. 2017. URL: https://kurdishstudies.net/journal/ks/ article/view/444/437 DOI: https://doi.org/ 10.33182/ks.v5i2.444 (дата звернення: 01.03.2021).

Xanî E. Mem u Zin. Gün Yayinlari, Istanbul, 1968. URL: https://bnk.institutkurde.org/images/pdf/C1UF6B7KRQ.pdf (дата звернення: 01.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04