ОБҐРУНТУВАННЯ АНТРОПОДИЦЕЇ У ХРИСТОЛОГІЇ П.О. ФЛОРЕНСЬКОГО

Автор(и)

  • Мирослава КАРПЕНКО Національний університет імені І.І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.9

Ключові слова:

антроподицея, Боголюдство Христа, христологія, культ, ноуменально-феноменальна двоєдність

Анотація

Розглядається христологія П.О. Флоренського – один з основних розділів його релігійно-філософської спадщини. Викладаються різні позиції сучасних дослідників щодо хрис- тології П.О. Флоренського. Мета статті – розкрити умови виправдання людини, концептуально викладені у христології П.О. Флоренського. Христологія П.О. Флоренського аналізу- ється в контексті Євангелії від Іоанна. Цей контекст дозволяє розглядати Христа не тільки в духовно-онтологічному аспек- ті, у Його єдності з Богом-Отцем, але також і в історично- му аспекті, а саме як Богоявлене людям Лице, яке наділяє їх духовною силою, що походить від Бога-Отця. Розглядаються основні проблеми, пов’язані із христологією П.О. Флоренського, як-от релігійний культ, антроподицея, релігійно-антропологіч- ний аспект антроподицеї. Методологія. Дослідження прове- дено на основі аналізу «конкретної метафізики» і «Філософії культу» П.О. Флоренського, які належать до пізнього періоду його творчості. В основі дослідження – історико-порівняльний метод. Наукова новизна. Показано, що в П.О. Флоренського христологія є ключем до його розуміння людини як ноуменаль- но-феноменальної двоєдності й обґрунтуванням його антро- подицеї – філософського за формою та релігійного за змістом учення про виправдання людини. Відзначається, що в П.О. Фло- ренського христологія експлікована у двох напрямах: від Бога до людини (релігійний культ) і від людини до Бога (антропо- логічний аспект антроподицеї). У релігійному культі Христос постає у двоєдності своєї Божественної і Людської природи як Боголюдина. Висновки. У висновках формулюється положення про те, що для П.О. Флоренського духовний шлях являє собою двоєдність теодицеї й антроподицеї, які ведуть людину до однієї мети – Богоспілкуванню через Богослужіння.

Посилання

Андроник, иеромонах (Трубачев А.С.). Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск : Водолей, изд-во А. Сотникова, 1998.

Гут Т. Павел Флоренский и Рудольф Штейнер (обнаружение ноумена в феноменах или идеи в действительности). Вопросы философии. 2002. № 11. С. 212–223.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Послесл. С.С. Аверинцева. Кемерово, 1990.

Павлюченков Н.Н. Богочеловечество в концепции П.А. Флоренского. Соловьевские исследования. 2015. URL: http: //cyberleninka.ru /article/bogochelovechestvo-v-kontseptsii-p-a-florenskogo.

Флоренский П.А. Имена : Сочинения. Москва : Эксмо-Пресс ; Харьков : Фолио, 1998.

Флоренский П.А. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи) / сост. игумен Андроник (Трубачев) ; ред. игумен Андроник (Трубачев)). Москва : Мысль, 2004.

Флоренский П.А. Сочинения : в 4-х т. Москва : Мысль, 2000 Т. 3 (1) / сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой.

Флоренский П.А. Сочинения : в 4-х т. Москва : Мысль, 2000. Т. 3 (2) / сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой).

Хоружий С.С. Философский символизм П.А. Флоренского и его жизненные истоки. Флоренский П.А. : pro et contra : Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей : антология / сост. К.Г. Исупов. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2001. С. 521–553.

Штейнер Р. Христианство как мистический факт и мистерии древности. Пер. с нем. Ереван : Ной, 1991.

Элиаде М. Аспекты мифа. Москва : Инвест-ППП, 1995.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04