ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ: ЦІННІСНЕ ПІДҐРУНТЯ

Автор(и)

  • Ірина СЕВРУК Національна академія Національної гвардії України
  • Юлія СОКОЛОВСЬКА Національна академія Національної гвардії України
  • Наталія ЧУПРІНОВА Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.16

Ключові слова:

ментальність військових, етична освіта вій- ськових, етичні кодекси, базові європейські цінності, демокра- тичні практики у військовому середовищі

Анотація

Метою статті є теоретичне обґрунтування необхідності під час формування нової ментальності військових України виходу за межі норм-принципів, зазначених в етичному Кодексі НАТО, у площину базових європейських цінностей, мож- ливостей реалізації цього завдання через надання етичної освіти військовим та демократичних практик у військовому середовищі. Методологічною основою є системний, міждисциплінарний та конкретно-історичний підходи. Методами, які використову- вались, є філософська рефлексія, аналіз, зокрема порівняльний, синтез, аналіз документів та моніторинг. Своєрідність отриманих результатів полягає у такому. Сучасна вітчизняна теорія приділяє значну увагу розгляду компетентностей військових, зокрема морально-етичних якостей та цінностей майбутніх офіцерів. При цьому наявна тенденція на формальний перенос норм-принципів етичного Кодексу євроатлантичного альянсу без урахування специфіки національних контекстів. Українське суспільство може бути діагностовано як суспільство «домодерну». За умов наяв- них у суспільній свідомості та суспільних практиках України застарілих атавізмів командно-адміністративної системи, що посилюються у межах силових структур через притаман- ну їм замкнутість та інертність, успішність демократичних реформ у секторі безпеки та оборони залежить від готовнос- ті сприймати базові цінності європейського демократичного суспільства. Необхідним стає забезпечення ціннісного підґрун- тя формування нової ментальності військових. Таким підґрун- тям мають стати не тільки норми-принципи, які регулюють моделі поведінки військових, але й базові європейські цінності рівності, справедливості, законності, свободи тощо. Дієвими механізмами, що можуть забезпечити успішність трансфор- мації ментальності військових, мають стати система етич- ної освіти військових, яка здатна транслювати та прищеплю- вати базові європейські цінності, та практики, які надають демократичний досвід у межах силових структур. Загрозою у національних контекстах є ефект «замкнутого кола», адже демократичність практик можлива за умов наявності вмон- тованих у ментальність військових демократичних ціннос- тей; демократичні цінності можуть бути сформовані лише за умов єдності теорії (освіта) та практики. Уникнення ефекту «замкнутого кола» можливе завдяки «зовнішнім аген- там». Дві групи соціальних взаємодій «військові – цивільні», «українські військові – військові-представники споріднених структур країн-членів НАТО» можуть стати каталізатором трансформації ментальності у напрямі прийняття базових європейських цінностей у національних силових структурах. Проведене дослідження відкриває численні перспективи для подальших розвідок науково-теоретичного та науково-прак- тичного спрямування.

Посилання

Гикало Ю. Розвиток вищої військової освіти України в умовах військового конфлікту та євроатлантичної інтеграції: нові виклики та перспективи. Менеджер. 2020. № 1. С. 172–181. DOI: 10.35340/2308-104X.2020.86-1-20.

Забезпечення професіоналізму і доброчесності у Міністерстві оборони України. Аналіз ситуації. Осло, Норвегія : Центр зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі, 2016. URL: https://cids.no/wp-content/uploads/pdf/Sept-2016-Ukraine-Ensuring-professionalism-report-finalukrkyrillisk.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Кодекс доброчесної поведінки військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (15.03.2017). URL: http://www.mil.gov.ua/content/coruption/Codecs.pdf.

Кодекс етичної поведінки військових посадових осіб та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у Національній гвардії України (03.05.2017) URL: http://ngu.gov.ua/sites/default/files/kodeksu_etichnoyi_povedinky_ngu_2017.pdf.

Кримець Л. Лідерство як особлива форма влади у сучасному військово-професійному середовищі. Вісник Національного університету оборони України. 2018. № 2 (50). С. 51–58. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.53808.

Кримець Л., Калениченко Р. Етичні кодекси поведінки в контексті формування ментальності військовослужбовців та протидії ґендерній дискримінації. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2019. № 1 (39). С. 150–160.

Севрук І. Дисципліна як універсальна технологія влади. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Філософія». 2016. № 47 (ІІ). С. 31–41.

Суслова О., Руз, Е. Оцінка ґендерного впливу на Сектор безпеки та оборони України 2017 року. 25 вересня 2017 року. URL: http://ngu.gov.ua/sites/default/files/gender_assessment_report_ua_final_26_oct_2017_0.pdf.

Типовой базисный учебный план (ТБУП) подготовки командного состава в системе специального военного образования / Вооруженные силы Канады, Аппарат начальника Академии Вооруженных сил Канады P.O. Box 17000 Station Forces г. Кингстон (пров. Онтарио), 21 сентября 2011 г. 98 с. URL: chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html.

Фуко М. Наглядати і карати: народження в’язниці. Київ : Основи, 1998. 392 с.

Хантингтон С. Офицерская служба как профессия / пер. с англ. В. Шлыкова. Отечественные записки. 2002. № 8 (9). URL: https://strana-oz.ru/2002/8/oficerskaya-sluzhba-kak-professiya (дата звернення 20.02.2021).

Яновитц М. Профессиональный солдат: социальный и политический портрет. Москва : Наука, 1960. 341 с.

Baker D.-P. Key concepts in military ethics. Sydney, AU : UNSW, 2015.

CAPE. Ethical processing. Facilitating professional character development using stories, vignettes, and case studies, 12–13. NY : West Point, 2013. URL: http://online.fliphtml5.com/nswpn/drep/index.html.

Casier Dzh.-D. The professional military ethic. A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial fulfillment of the requirements for the degree master of military art and science Conflict, Security, and Development. 2012. URL: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a569738.pdf.

Eli E. Drones: a challenge to the professional military ethic. Combating terrorism exchange. 2014. № 4 (2). P. 44–51. URL: https://globalecco.org/documents/10180/605826/Vol4No2.pdf/ec04f8d7-78c2-4f7c-8ffe-70ecbc8a7a1c.

Emonet F. The Importance of Ethics Education in Military Training. Army University Press. NCO Journal. 2018. № 16. URL: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/nco-journal/docs/Emone-Ethics-v4.pdf.

Huntington S. The Soldier and the state: The theory and politics of civilmilitary relations. Cambridge, Ma : Harvard Univ. Press., 1957.

Kinney III P.C. (Tuesday, December 18, 2018). Heart of the Army: Moral Principles Guide Why, How of Service. Association of the United States Army. URL: https://www.ausa.org/articles/heart-army-moral-principles-guidewhy-how-service.

Maloney S.D. Ethics theory for the military professional. Ethical and Moral Leadership in the Military. 1981. № 1. P. 357–367. URL: https://www3.nd.edu/~jthomp19/AS300/2_Spring%20Semester/Ethical_Moral_Leadership_in_the_Military_V1.pdfhttps://www3.nd.edu/~- jthomp19/AS300/2_Spring%20Semester/Ethical_Moral_Leadership_in_the_Military_V1.pdf.

Maris M.C. Military Ethics: Avoiding Moral Atavism in the Complex Operational Environment. Master thesis, Master of Arts in Liberal Studies Raleigh, North Carolina. 2016. URL: https://repository.lib.ncsu.edu/bitstream/handle/1840.20/34514/Military%20Ethics%20%20Avoiding%20Moral%20Atavism%20in%20the%20Complex%20Operational%20Environment.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Micewski E.R. Conveying ideas and values in education! Challenges in teaching military ethics / T.R. Elssner, R. Janke, A.C. Oesterle (Eds.). Didactics of Military Ethics 2016 (pp. 173–177). Leiden, ND : BRILL NIJHOFF. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004312135_015.

NATO Code of Conduct. 2013. URL: https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf.

Snider D.M., Schein A.P. A soldier’s morality, religion, and our professional ethic: does the army’s culture facilitate integration, character development, and trust in the profession? Professional Military Ethics Monograph Series. 2014. Vol. 6. P. 1–37. Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. URL: https://armyethics.files.wordpress.com/2015/02/soldier-morality-and-religion-snider.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04