БРИТАНСЬКА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ Р. ПІТЕРСА В УКРАЇНСЬКИХ КОНТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Олена ТРОЇЦЬКА Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • Олег ПЄШЕВ Мелітопольський державний педагогічний універ- ситет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.19

Ключові слова:

філософія освіти, концепція, аналітична філософія, лібералізація, позитивізм, філософія мови

Анотація

Метою статті є виявлення взаємозв’язків між британською аналітичною філософією освіти та українськи- ми освітніми засадами. Активна взаємодія вітчизняної філо- софії освіти із соціально-педагогічними ідеями та досвідом країн Західної Європи виявилася значущим чинником залучен- ня України до процесу соціально-педагогічного генезису, що зумовлює її сучасний розвиток. Методологічними засадами дослідження стали позитивізм, аналітична філософія освіти та педагогіка. Аналітична філософія освіти розглядається як система знань, що являє собою не просто об’єм, блок знань про ту чи іншу сферу дійсності, але й формою впорядкування, організації вже раніше отриманих знань, формою співпраці і комунікації учених у всьому світі. Наукова новизна. Зосереджуючи увагу на аспекті вза- ємодії філософії освіти України з ідеями філософії освіти Великобританії, робимо акцент на діяльнісному компоненті філософії, який знаходить своє вираження у визначенні форм освітньої організації, пошуку оптимальних комунікаційних каналів, що визначають становлення знань та освіченості. Висновки. Визначення пріоритетів освітньої політики на користь самореалізації особистості учня й формування твор- чого характеру цього розвитку не лише сприяло подоланню одноманітності колишньої уніфікованої школи, але й зумовило появу численних нових освітніх технологій. У цьому контексті вивчення філософської спадщини англійського філософа освіти Р.С. Пітерса, що створив оригінальну аналітичну концепцію, засновану на синтезі філософських, громадянських та психоло- го-педагогічних ідей свого часу, скеровану насамперед на вирі- шення питань соціального виховання й розвитку громадянина, є теоретично й практично затребуваним завданням. Успішність реалізації розробленої Р.С. Пітерсом педагогічної концепції і широта її застосування у вітчизняній педагогічній практиці можливі за умови підготовки педагогів нового типу, що володіють спеціальною компетенцією і засвоїли аналітич- ний підхід мислителя на вітчизняній мовній і світоглядній базі.

Посилання

Андрущенко В. Вийти за межі моделі «розвитку навздогін». Віче. 2001. № 10. С. 78–90.

Бойченко М. Цінності як категорія філософської освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси). Філософія освіти. 2009. № 1. С. 99–107.

Губернський Л. Сучасна освіта: філософські стратегії та пріоритети. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. 2012. № 21. С. 5–8.

Дьюи Д. Демократия и образование. Москва : Педагогика-Пресс, 2000. 384 с.

Клепко С. Філософія освіти в Європейському контексті. Полтава : ПОІППО, 2006. 338 с.

Кремень В. Креатив філософії освіти в синергії сучасного знання. Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. 469 с.

Култаєва М. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2014. № 42. С. 186–194.

Міщенко М. Філософія освіти: соціокультурний вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. № 60. С. 278–286.

Молодиченко В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти (філософський аналіз). Київ : Знання України, 2010. 383 с.

Предборська І. Постнекласичні ін(тер)венції в освітньому дискурсі Вища освіта України. 2003. № 2. С. 37–40.

Радіонова І. Трансформації американської критичної педагогіки: евристичний потенціал і перспективи його застосування. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2013. № 40. С. 192–203.

Glass R.D. Education and the Ethics of Democratic Citizenship. Studies in Philosophy and Education. 2000. № 19. Р. 275–296.

Katz M. The Road to Nowhere Begins with There We Are Rethinking the Future of American Education. Interchange. 1996. № 27. Р. 261–277.

Peters R.S. Ethics and Education. London : George Allen & Unwin Ltd, 1968. 319 р.

Peters R.S. The Logic of Education. London : Routledge & Kegan Paul, 1972. 147 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04