ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ НА ТЕРЕЗАХ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Автор(и)

  • Олена УВАРКІНА Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Артур ГАНГАЛ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.20

Ключові слова:

компетентнісна парадигма, компетентнос- ті, екстраполяція, самоактуалізація

Анотація

Метою статті є філософська рефлексія мето- дом екстраполяції основних дефініцій компетентнісної парадиг- ми в контексті глобалізації. Методологічними засадами дослі- дження стали загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, абстрагування й узагальнення, типізації та класифікації, метод екстраполяції. Наукова новизна. В умовах динамічних процесів глобалізації визначено, що компетентнісна парадигма стає однією із пріоритетних інновацій сучасного освітнього просто- ру. Переакцентовано базові елементи компетентності «здат- ність» та «готовність» з індивідуального виміру до глобального. Визначено, що у глобальному вимірі компетентності здатність до самоактуалізації та самовдосконалення є найперспектив- нішою здібністю особистості до метамотивації інноваційної діяльності та розвитку самотрансценденції. Обґрунтовано, що в умовах інформагенезу особистість не може інтегрува- тись у глобальний простір також без компонентів мобілізацій- ної готовності (ініціативність, стійкі позитивні настанови, динамічність і адекватність встановлення комунікативного контакту, почуття відповідальності), що забезпечують ефек- тивність виконання дій та успішність результату в умовах глобальних перетворень. Висновки. Філософські рефлектуючи щодо компетентнісної парадигми, можна підвести результую- чу риску та зробити висновок, що нині немає системного й узго- дженого переліку компетентностей. У результаті проведеного аналізу рефлексійного нашарування структурних складових час- тин компетентнісної парадигми, яке здійснювалось упродовж останніх десятиліть, зазначимо, що вважаємо стержневим визначення, що компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, нави- чок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей. Наведене визначення компетентності затверджене законодавчими документами держави і має бути основною базовою дефініцією в науковому дискурсі із проблем компетент- нісної парадигми. Екстраполяція компетентнісної парадигми з поля педагогіки на світоглядні азимути філософії є спробою реконструкції традиційної освітньої матриці компетентнос- тей в адекватну суспільну реальність. З огляду на соціальну значущість компетентнісної парадигми для трансформацій- них процесів в українському освітньому просторі та підвищен- ня статусу глобальних вимірів у світовій спільноті визначено, що світоглядні, громадянські, колективні й інформаційні ком- петентності потребують філософсько-методологічного пере- осмислення на змістовному та якісному рівнях, де здатність до самоактуалізації стає провідним чинником формування компе- тентностей нового рівня в умовах глобалізації.

Посилання

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. Київ : Юрінком-Інтер, 2008. 1040 с.

Єськова Л. Педагогічні творчість та майстерність – вагомі знаряддя розвитку творчої особистості. Освіта Донбасу. 2008. №№ 2–3. С. 85–89.

Життєва компетентність особистості : від теорії до практики / за ред. І. Єрмакова. Запоріжжя : Центріон, 2005. 640 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.

Красільникова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 1. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2018/01/14.pdf.

Про освіту : Закон України. 2017 р. / Верховна Рада України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#Text.

Словник іншомовних слів / уклад. : С. Морозов, Л. Шкарапута. Київ : Наукова думка. 2000. 680 с.

Романенко О. Демократичні цінності як основа діалогу цивілізацій у глобалізованому світі. Гілея : науковий вісник. 2020. Вип. 155. URL: http://elibrary.ivinas.gov.ua/4884/1/Demokratychni%20tsinnosti%20yak%20osnova.pdf.

Рябченко В. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу : монографія. Київ : Фітосоціоцентр, 2015. 674 с.

Самчук З. Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критерії та пріоритетів вибору : монографія. Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2009. Т. ІІ. 904 с.

Скотна Н. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія». 2013. Вип. 28. С. 4–16. URL: http://dspu.edu.ua/filos_lud/wp-content/uploads/2016/04/2013_3.pdf.

Тойнби А.Дж. Постижение истории. Пер. с англ. Москва : Прогресс. 1990. 730 с.

Шелер М. Положение человека в Космосе. Проблема человека в западной философии : сборник переводов с английского, немецкого, французского. Москва : Прогресс,1988. 548 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04