ПІЗНАННЯ МІЖ ТРАНСЦЕНДЕНТНИМ ТА ІМАНЕНТНИМ: КЛАСИЧНІЙ І НЕКЛАСИЧНІЙ ПІДХОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.43.17

Ключові слова:

пізнання, гносеологія, трансцендентне, іманентне, суб’єкт, об’єкт, мислення

Анотація

Метою статті є дослідження вихідних принципів класичної та некласичної гносеологій, а саме розуміння ними структури та внутрішніх механізмів пізнавальної діяльності. У цьому контексті основна увага приділяється аналізу ролі трансцендентного та іманентного досвідів у ній із позицій класичного та некласичного підходів. Методологічними засадами дослідження стали аналітичний підхід, що спрямований на аналіз пізнавальної діяльності, а також принципи компаративістики та герменевтики, що використовувалися під час порівняльного аналізу класичної та некласичної теорій пізнання. Наукова новизна. У сучасній філософії гносеологічна проблематика відіграє далеко не першочергову роль. Це при тому, що найвпливовішим її напрямом є аналітична філософія, осо- бливо якщо говорити про західну філософію. Ця тенденція ще більшою мірою притаманна сучасній українській філософії. Тому наше дослідження можна вважати заповненням значної прогалини у ній. Також у ньому чи не вперше у вітчизняному філософському дискурсі основна увага зосереджується на конкретному аналізі гносеологічних складових частин класичної та некласичної філософій, чітко окреслюючи специфіку «класичної гносеології» та «некласичної гносеології». На наукову новиз- ну також претендує аналіз місця і ролі трансцендентного та іманентного досвідів у пізнавальній діяльності в їх історико-філософській ґенезі – у процесі переходу від класичної до некласичної пара- дигми. Висновки. У межах класичної філософської парадигми і у класичній гносеології відповідно пізнавальний процес розумівся як такий, який можливий тільки через відношення до трансцендент- ного, тобто до трансценденталій. Таке розуміння пізнання помітно змінюється під час переходу до некласичної філософської парадигми, у якій, на відміну від трансцендентного, вирішальну роль відіграє іманентний, тобто безпосередній та всеосяжний досвід людини.

Посилання

Гайденко В. Поворот к феминистской эпистемологии. Постнеоклассика – феминизм – наука. Сумы : Университетская книга, 2003. 174 c.

Зотов А.Ф. Буржуазная философия сер. ХІХ – нач. ХХ века. Москва : Высшая школа, 1988. 518 c.

Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познании. Санкт-Петербург: РХГИ, 1998. 408 c.

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. Москва: Эдиториал УРСС, 2001. 256 c.

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Москва: Логос, 2004. 352 c.

Мамардашвили М.К. Стрела познания (набросок естественноисторической гносеологии). Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997. 304 c.

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. Москва: Прогресс – Традиция, 2002. 624 c.

Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков / под. ред. Г.Л. Тульчинского, М.С. Уварова. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 415 c. (Тела мысли).

Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання: [монографія]. Львів : Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. 296 c.

Петрушенко В.Л. Ностальгия по абсолютному. Київ : Самватас, 1995. 188 c.

Петрушенко В.Л. Філософія : [курс лекцій]. Київ : Каравела; Львів : Новий світ-2000, 2002. 544 c.

Западная философия от истоков до наших дней : у 4 тт. / Дж. Реале, Д. Антисери. Санкт-Петербург : Петрополис, 1997. Т. 4. 880 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29