ПРИНЦИП ДІАЛЕКТИЧНОЇ СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЙОГО ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.6

Ключові слова:

діалектика, педагогіка, освіта, наявне буття, сутність, протилежності, суперечність, антагонізм.

Анотація

Мета роботи. У статті розкривається методологічна роль принципу діалектичної суперечності як основи класичної діалектики для сучасної педагогічної теорії та практики. Методологія. Засобами досягнення поставленої мети постає сама діалектика у її класичному варіанті, виражена через необхідні категоріальні зв’язки. Тим самим вона розуміється як логіка і теорія пізнання, доведені до етики, естетики і тим самим до мислячої педагогіки. Наукова новизна. У статті обґрунтовується думка, що розуміння природи діалектичної суперечності має серйозне філософсько-освітнє значення, оскільки може постати рефлексивною методологією дійсної педагогічної теорії та практики у плані пошуків рушій ної сили розвитку освітнього процесу. При цьому варто брати до уваги, що суперечність у своїй істині є категорією сфери сутності, а не буття. Тому освітній процес варто розглядати не у виявах його наявного буття, а у вимірах сутності, тобто аналізувати спосіб побудови стосунків учасників педагогічного спілкування, саму форму їх спільності. Знання, що поступають у контекст освіти, повинні розкриватись як процес руху і результат розв’язання певних суперечностей розвитку науки, а не як готові результати пізнавального процесу. Рушійною силою виховання є реальні суперечності розвитку стосунків індивідів. При цьому слід розрізнювати внутрішні і зовнішні суперечності, бачити їх взаємні переходи, а також адекватно розуміти природу антагонізму як специфічного виду суто зовнішніх суперечностей. Висновки. Дослідження і вияв дійсних суперечностей як рушійної сили навчання і виховання – справа самої педагогічної науки, яка повинна піднятись на рівень справжньої фундаментальної теорії. Філософське вчення про діалектичну суперечність не прикладаються ззовні до наявних реалій освітнього процесу. Проте воно здатне допомогти педагогічній думці та педагогічним практикам крок за кроком розв’язувати гострі суперечності, які пронизують сферу сучасної освіти, тим самим виводити її з кризового стану і доводити до такої форми здійснення, яка відповідає глибинній сутності самого освітнього процесу.

Посилання

Абдильдин Ж.М. Противоречие. Диалектическая логика. Категории сферы сущности и целостности. Алма-Ата : Изд-во «Наука» Каз. ССР, 1987. С. 42–80.

Батишев Г.С.а Освоение знания и диалектическое противоречие. Батищев Г. С. Труды по диалектике. В 2-х т. Т. 1. Алматы : КФК, 2021. С. 94–104.

Батишев Г.С.b Противоречие как категория диалектической логики. Батищев Г. С. Труды по диалектике. В 2-х т. Т. 1. Алматы : КФК, 2021. С. 126–264.

Босенко В.А. Воспитать воспитателя. Заметки по философским проблемам педагогики и педагогическим проблемам философии. Киев: Всеукраинский союз рабочих, 2004. 352 с.

Босенко В.А. Всеобщая теория развития. Киев, 2001. 468 с.

Возняк В.С. Діалектика: принцип всезагального зв’язку. Людинознавчі студії. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 40. С. 20–33. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200798

Возняк В.С. Особенности диалектического понимания категории «развитие». Людинознавчі студії. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. Дрогобич : Ред.- вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 34. С. 32–43.

Возняк В.С. Значення класичної діалектики для педагогіки. Людинознавчі студії. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 42. С. 87–103. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.6

Возняк В.С. Диалектика как логика нравственного отношения. Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 39. С. 35–45. URL: https://doi.org/10.24919/2522-472 7.39.139565

Возняк В.С., Войтків Л.В. Інновації в освіті: діалектика якісних змін. Людинознавчі студії. : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Ю. Шабанова (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 41. С. 39–54. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.3

Возняк В.С., Хазін В.О. Розуміння природи поняття в діалектиці: філософсько-освітній вимір. Людинознавчі студії. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 43. С. 19–25. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4700.43.3

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 1. М. : Мысль, 1974. 452 с.

Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить! [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://caute.ru/ilyenkov/texts/sch/schola.html

Ліпін М.В. Освіта в модифікаціях сучасного світу. Київ : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2018. 340 с.

Лисий Василь. Діалектика : навч. посібник. Львів : НЛУ імені Івана Франка, 2014. 480 с.

Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологя, аксіологія. Львів, Асхіл, 2005. 296 с.

Bekharst, D. Consciousness and revolution in soviet philosophy From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov. New-York, Cambridge university press, 1991.

Zsizsek, Slavoj (2018). Evald Ilyenkov’s cosmology: the point of madness of dialectical materialism. Retrieved from https://thephilosophicalsalon.com/ evald-ilyenkovs-cosmology-the-point-of-madness-of-dialectical-materialism/

Oittinen, Vesa (2011). Evald Ilyenkov, the Soviet Spinozist. Dialectics of the Ideal. Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism. Ed. Alex Levant and Vesa Oittinen. Retrieved from https://doi.org/10.1163/9789004246928_006

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-20