ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.5

Ключові слова:

євроінтеграція, дезінтеграційні процеси, регіональна інтеграція, кластерна реінтеграція, деатомізація, синергетика, точка біфуркації.

Анотація

Анотація. Метою статті є аналіз перебігу інтеграційних процесів в Європейському Союзі та визначення їх найбільш ймовірних тенденції. Методологічними засадами дослідження є використання аналітичного підходу із застосуванням можливостей синергетичної концепції розвитку. Наукова новизна. В сучасному світі важливу роль відіграють наддержавні утворення, найуспішнішим серед яких традиційно вважався Європейський Союз. Однак сьогодні не можна заперечувати наявність дезінтеграційних процесів, які дедалі набирають силу. Як ймовірний оптимальний варіант подолання відцентрових тенденцій розглядається концепція «кластерної реінтеграції», яку ми пропонуємо визначити як відновлення інтеграційних процесів системи за умови її деатомізації. Висновки. Вочевидь, сучасний стан є для ЄС «точкою біфуркації», після подолання якої все знову підпорядковується принципу причинності. Однак діапазон варіантів подолання пікової точки є дуже широким, а ймовірність їхньої реалізації обумовлюється значущістю проблеми, що потребує свого першочергового вирішення. Не єдиною, але однією з таких найнагальніших проблем, безумовно, є надмірна неоднорідність Євросоюзу, яка ускладнює його функціонування як цілісної системи. Оскільки сьогоднішня Європа значною мірою є диференційованою, то доцільною видається не загальноєвропейська інтеграція окремих держав, а створення на першому етапі декількох внутрішньо однорідних об’єднань-кластерів. Основою такої регіональної інтеграції для європейських країн можуть бути найрізноманітніші чинники. Розвиток у Європі регіональної інтеграції у вигляді створення кластерів як внутрішньо упорядкованих і однорідних державних об’єднань, на перший погляд, може свідчити про посилення відцентрових тенденцій. З іншого боку, зменшення кількості суб’єктів означає зниження різновекторності, що неодмінно полегшить узгодженість у їхній подальшій взаємодії і стане першим кроком для подолання внутрішньої диференціації Європейської співдружності.

Посилання

Бжезінський З. Велика шахівниця – панування Америки і її геостратегічні імперативи. Львів ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. 236 с.

Договір про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства. Консолідована версія станом на 1 січня 2005 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_017#Text.

Дністрянський М. Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 154 с.

Завадський В. Політичний імператив перетворень в ЄС крізь призму концепції «Третього шляху». Політичне життя. 2017. № 4. С. 103–107. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/article/download/4949/4982.

Січень І. Україна – кандидат у члени ЄС. Борисфен Інтел. 2022. 24 червня. URL: https://bintel.org.ua/analytics/ukraina-kandidat-u-chleni-yes.

Назаров М., Макаренко О. Сучасний стан інтеграційних процесів у світі. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 18. С. 57–66. URL: https:// economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/9.pdf.

Філіпенко А. Міжнародні дезінтеграційні процеси: міждисциплінарний аналіз. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 26–27 березня 2018 р.). Київ : Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2018. С. 572–582. URL: https://aprei.com.ua/wp-content/ uploads/2018/04/Збірник-наукових-статей-учасників-міжнародної- конференції-у-м. -Київ-26-27-березня.pdf.

Футало Ю. Дефініція інтеграції як чинника розвитку національної економіки. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1. С. 76–80. URL: https://economics-msu.com. ua/uk/article/definitsiya-integratsiyi-yak-chinnika-rozvitku-natsionalnoyiekonomiki.

Харламов П. На краю бездонної прірви: чому світ увійшов у глибоку кризу. Mind Club Ejournal. 2022. 16 серпня. URL: https://mind.ua/ publications/20245722-na-krayu-bezdonnoyi-prirvi-chomu-svit-uvijshov-ugliboku- krizu.

Cengiz I. European Constitutionalism and its Future after Brexit. Inonu University Law Review. 2017. Vol. 8. Nо. 2. P. 551–571. URL: https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/395045.

Euro Area Inflation Rate – July 2022 Data. Trading Economics. 2022. July. URL: https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi. 12. Walt S. Europe’s Post-Brexit Future is Looking Scary. Foreign Policy. 2020. February 6. URL: https://foreignpolicy.com/2020/02/06/europes-postbrexit- future-is-looking-scary.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21