ЄВРОЦЕНТРИЧНІ ВІЗІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МЕЖІ ХІХ ‒ ХХ СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.15

Ключові слова:

євроцентризм, людиноцентризм, соціальне пізнання, українська культура, загальнолюдські цінності, українська філософія, поступ, І. Франко, українське мистецтво, художня література, «Молода Україна».

Анотація

Анотація. Метою статті є аналіз проблеми євроцентризму як ключового та ціннісного підґрунтя існування та розвитку української філософії, науки, літератури. Соціальне пізнання сучасного стану української культури слугує методологічним інструментом виявлення недоліків у царині українського розвою та водночас сприяє окресленню тенденцій і перспектив розвитку українського суспільства як людиноцентичного явища. Методологія. Засобами досягнення поставленої мети є принципи і категорії діалектики, філософської антропології, ціннісний та соціокультурний підхід, феноменологічний та герменевтичний дискурси, методи аналізу та синтезу, компаративістики. Наукова новизна. Соціальні реалії в сучасному українському суспільстві можна визначити як межові та кризові, що постають такими, які потребують спеціального аналізу для вияву «хворобливих» явищ у культурі, філософії, науці, освіті, зокрема в гуманітарній галузі. Духовно-антропологічні цінності розглядаються як смислові та серцевинні крізь призму євроінтеграційних ідей видатних представників «Молодої України», а саме Івана Франка, Наталії Кобринської. Людиноцентричні, гуманістичні отже, євроцентричні й загальнолюдські ідеї мають посідати чільне місце в суспільному житті українців та стати інтегральним підґрунтям для його прогресивного духовного поступу. Водночас головна мета української культури та її виявів мають полягати у проявленні людяності через гуманітаристику задля досягнення належних умов розвитку для кожної особистості. Висновки. Кризові та «хворобливі» явища в українському суспільстві породжені такими ж характеристиками суспільного стану. Існує діалектичний взаємозв’язок особливостей поступу українського суспільства і культури та європейських ціннісних орієнтирів, і, навпаки, через кризу, пандемію, війну духовно-культурна складова частина суспільства та сучасна цивілізаційно- культурна ситуація потребують негайних втручань, але не постійних реформ, що більше нівелюють усі попередні культурні здобутки, ніж творять та відроджують українську культурну ідентичність в лоні європейської та світової спільноти. Ці реформи не завжди сприяють проявленню душі кожної людини, її просвітленню, її поступу та розвитку в громаді, а не без громади. Орієнтовними тенденціями розвитку української культури як складової частини європейської спільноти, навіть центральної її частини не лише географічно, але й змістовно, повинні стати духовність, філософія, наука, освіта, мистецтво. Досягнення європейських та загальнолюдських цінностей для щастя кожної особистості засобами культури, філософії, науки, мистецтва, освіти, політики, права ‒ це формування умов з боку держави для забезпечення належного рівня життя для кожного українського громадянина у суспільстві як вільної, повноправної, освіченої та щасливої людини під мирним небом. Над імплементацією саме таких ідей варто працювати, а також втілювати їх в життя, треба будувати справжню Українську Державу як осереддя людяності, української культури та духовності, царину науковості та технологічності, європейськості, тобто загальнолюдськості.

Посилання

Біленко Т. Феномен слова в українських реаліях (філософський аспект) : монографія. Київ : Знання України, 2003. 432 с.

Горський В., Кислюк К. Історія української філософії : підручник. Київ : Либідь, 2004. 488 с.

Кобринська Н. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1980. 446 с.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. Т. 1. / пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. Київ : Основи, 1994. 554 с.

Наєнко М. Іван Франко: тяжіння до модернізму. Київ : Академвидав, 2006. 96 с.

Чередниченко А. Європейські цінності: теоретичні засади формування. Теорія та історія державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1 (44). С. 20–25.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ : Орій (при УКСП «Кобза»), 1992. 230 с.

Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / підготов. тексту, фах. ред., передм. М. Наєнка. Київ : Просвіта, 1999. 120 с.

Шевченко В. Українська філософія в системі українознавства: теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у вищих навчальних закладах. Київ : Персонал, 2006. 240 с.

Kozlovets M. Evropocentrys: theory, ideology and practice. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Філософія : збірник наукових праць / гол. ред. В. Воронкова. Вип. 76. Запоріжжя : вид-во ЗДІА, 2019. С. 13–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21