ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ПРИРОДИ НА ШЛЯХУ ГУМАНІСТИЧНОГО ПЕРЕУСВІДОМЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.7

Ключові слова:

природа, екологічна криза, внутрішня цінність, екологічна етика, антропоцентризм, біологічна етика

Анотація

Метою статті є дослідити вихідний зміст і трансформації категорії природи, викликані ціннісними впливами в європейській філософії та екологічними запитами сьогодення, аби встановити історичні обставини протиставлення природничих і антропологічних аспектів загального розуміння природи, виявити актуальні напрями його філософської рефлексії, що мають перспективу логічного синтезу категоріальних опозицій, та висунути методологічні орієнтири для переусвідомлення теперішньої глобальної екологічної кризи. Методи дослідження. Основу методології складають системний, історичний та герменевтичний методи, необхідні для виявлення семантичної еволюції категорії природи і пов’язаного з нею сімейства понять. Аксіологічний підхід та компаративістський аналіз застосовано до категоріального змісту альтернатив сучасних екологічних програм та стратегій відношення людини і природи. Модельні побудови теоретичної аргументації та практичних перспектив розвитку виконано на матеріалі інвайронментальної етики, біологічної етики та концепцій постгуманізму. Наукова новизна. У філософських концепціях античності, середньовіччя, Відродження і Нового часу ставлення до природного начала корелює з внутрішньолюдськими відносинами в координатах цілісності і індивідуальності, органічності і конвенціальності, моральності і природності. Семантична еволюція категорії природи підпорядковується змістовним опозиціям індивідуальності природ і царства Природи, природної субстанції і природного субстрату, позалюдського і коеволюційного начал. Концентрація паліативних значень природи в новоєвропейській стратегії взаємин людини і природи, заснованій на ліберальній політичній свідомості, механістичній парадигмі та індустріалізмі, викликала до життя модель повної раціоналізації природи як об’єкта і керування природними процесами людиною як суб’єктом. Припинення її панування у другій половині ХХ ст. і реактуалізація альтернативних етичних та натурфілософських моделей пояснюється глобальною екологічною кризою, в якій збільшення прибутків завдяки науково-раціональній інтенсифікації природокористування перестало перекривати виснаження природних систем. Сучасне переосмислення відносин природи та людини у філософських, морально-правових та екологічних концепціях засновується на викритті дуалістичного редукціонізму в класичному змісті категорії природи. Перспективну основу загальних екологічних програм становлять моделі реляційної структури базових категорій природи, людської природи, життя, суб’єкта тощо в інвайронментальній та біологічній етиці. Висновки. Міжнародний рівень обговорення екологічної кризи викликає потребу переусвідомлення відношення людини і природи, що починається з виявлення їх взаємного впливу і переходить у перегляд фундаментальних визначень. В ролі онтологічної підстави цих змін можна розглядати викриття суб’єкт-об’єктної опозиції в ролі редукції традиційних значень категорій природи і людини. Деуніверсалізація людської природи і тлумачення позалюдської природи в термінах суб’єктності унеможливлюють суто сцієнтистський методологічний підхід до розв’язання глобальної екологічної кризи та інших проблем природокористування. Провідні інвайронментальна і біоетична моделі об’єднання цінностей людського і природного життя сприяють переосмисленню «нейтрального» стандарту природничо-наукового пізнання та внутрішньої структури усталених класичних категорій або висувають категоріальні неологізмі стосовно природи, нові дискурси та методологічні принципи її пізнання.

Посилання

Глой К. Френсіс Бекон: розуміння природи: пер. з нім. В. Абашніка. Новий Органон» (1620) та університетська філософія. До 400-річчя виходу трактату «Новий Органон» Френсіса Бекона». Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–19 грудня 2020 р. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. С. 42–48.

Давід П. Природа; пер. з фр. О. Панича. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей, Т.3. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА. 2013. С. 11–18.

Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека. Київ: Здоров’я, 2013. 456 с.

Макаров З.Ю. Академічна раціональність пізнього Відродження: гуманізм, натурфілософія, Реформація. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер.: Філософія. 2017. Вип. 780. С. 74–82.

Attfield R. Environmental Ethics: An Overview for the XXI Century. Cambridge: Polity Press, 2003. 278 p.

Aurelius Augustine, Bishop of Hippo. The City Of God: in 2 vol. Ed. by the Rev. M. Dods, M.A. Edinburgh: T & T Clark, 1871. Vol. I. 557 p., Vol. IІ. 545 p.

Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. Collected to an Ecology of Mind. Chicago: University Chicago Press 1999. 565 p.

Callicott J.B. Contemporary criticisms of the received wilderness idea. The wilderness debate rages on: continuing the great new wilderness debate. Ed. M. Nelson, J.B. Callicott. Vol. 1. Athens: University of Georgia Press, 2008. P. 24–31.

Callicott J.B. Metaphysical Implications of Ecology. Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy. Ed. J.B. Callicott and R.T. Ames. New York: State University of New York Press, 1989. P. 51–65.

Callicott J.B. Thinking Like a Planet: The Land Ethic and the Earth Ethic. Oxford: Oxford University Press, 2013. 363 p.

Carlson T.A. Modernity and the Mystical: Technoscience, Religion, and Human Self-Creation. Science, Religion, and the Human Experience. Ed. by J.D. Proctor. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 49–70.

Cunningham A. The Identity of the History of Science and Medicine. London, New York: Routledge, 2016. 284 p.

Descola P. Constructing natures: symbolic ecology and social practice. Nature and society. Anthropological perspectives. Ed. P. Descola, G. Palsson. London, New York: Routledge, 1996. P. 82–102.

Diderot D. Nature (Pilos.) Encyclopédie,ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres (1751–1772). Vol. XI. Neufchastel: Samuel Faulche & Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. P. 40–41.

Dukarme F., Couvet D. What does «nature» mean. Humanities & Social sciences Communications. Palgrave Communications. 6. 2020. №14. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0390-y.

Giblett R.J. People and Places of Nature and Culture. Bristol, Chicago: Intellect Books, 2014. 280 p.

Habermas J. The Future of Human Nature. Trans. Cambridge: Polity Press, 2003. 136 p.

Hankinson J. Aetiology. The Cambridge Companion to Hippocrates. Ed. by P.E. Pormann. Cambridge: Cambridge University press, 2018. P. 89–118.

Heidegger M. Discourse on thinking: A translation of Gelassenheit. Trans. by J.M. Anderson, E.H. Freund. New York : Harper & Row, 1969. 93 p.

Heidegger M. On the Essence and Concept of Φύσιζ in Aristotle’s Physics B, I. (1939). Trans. by T. Sheehan. Heidegger M. Pathmarks. Ed. by W. McNeil. Cambridge: Cambridge University press, 1998. P. 183–230.

Hill T.Jr. Ideals of Human Excellences and Preserving Natural Environments. Environmental Virtue Ethics. Eds. R. Sandler, Ph. Cafaro. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2005. P. 47–59.

Historical Dictionary of Kant and Kantianism by H. Holzhey, V. Mudroch. Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2005. 354 p.

Hösle V. Philosophie der ökologischen Krise: Moskauer Vorträge. München: C.H.Beck, 1994. 151 p.

Jamieson D. Ethics and Environment. An introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 2008. 222 p.

Kaltenborn B.P., Linnell J.D.C. The Coexistence Potential of Different Wildlife Conservation Frameworks in a Historical Perspective. Understanding Coexistence with Wildlife. Frontiers. 2021. Vol. 2. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2021.711480/full

Kidd S.E. Play and Aesthetics in Ancient Greece. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2019. 234 p.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W. The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s. New York: Universe Books, 1972. 205 p.

Muliarchuk Y.I. From Anthropocentrism to Care for Our Common Home: Ethical Response to the Environmental Crisis. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2021. № 19. P. 88–96.

Naddaf G. The Greek concept of nature. Albany: State University of New York Press 2005. 265 p.

Næss A. Self-Realization: An Ecological Approach to Being in the World. The Trumpeter. 1987. №4 (3). P. 35–42.

Næss A. The Shallow and Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary. Inquiry. 1973. Vol. 16. №1. P. 95–100.

Oxford dictionary of philosophy (Oxford Quick Reference). 3rd Ed. by S. Blackburn. New York: Oxford University Press, 2016. 531 p.

Philosophisches Wörterbuch. Begründet von Heinrich Schmidt. 23-Auflage Schischkoff, Georgi (neu bearbeitet von) Stuttgart: Kröner Verlag, 1991. 805 s.

Popper K.R. Quantum theory and the schism in physics. From the postscript to the logic of scientific discovery. Ed. by W.W. Bartley. Vol. III. Reprint. London, New York: Routledge, 2000. 256 p.

Potter V.R. Bioethics: Bridge to the Future. Ed. C.P. Swanson Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971. 205 p.

Potter V.R. Global bioethics. Building on the Leopold Legacy. Michigan: Michigan State University Press, 1988. 203 p.

Ruby J.E. The Origins of Scientific Law. Journal of the History of Ideas. 1986. Vol. 47. № 3. P. 341–359.

Taylor P.W. The ethics of Respect for Nature. The Ethics of the Environment Ed. by R. Attfield. London: Routledge, 2016. P. 237–259.

Voltaire. Nature. Voltaire The Philosophical Dictionary. Selected and Trans. by H.I. Woolf. New York: Knopf, 1924. P. 227–230.

Zoya L. Individuation and paideia. Trans. by H. Martin. Journal of Analytical Psychology. 1997. №42. P. 481–505.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23