ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕХНІКИ, ТЕХНОНАУКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.14

Ключові слова:

економіка, постіндустріальне суспільство, симулякр, технологія, техніка, технонаука

Анотація

Метою статті є виділення в теоріях постіндустріального суспільства положень західних мислителів (Д.Белла, Е.Тоффлера, Ж.Бодрійяра) стосовно взаємозв’язку техніко-технологічних та економічних факторів розвитку світу. Методологічні засади дослідження: структурний аналіз, принципи історизму, еволюціонізму та герменевтики. Аналізуються методологічні підходи, що використовуються в дослідженнях представників західної гуманітарної думки, які дали їм можливість визначати провідні тенденції світового історичного процесу з позицій системно-структурного аналізу. Наукова новизна. Осмислення положень праць видатних західних мислителів стосовно взаємозв’язку економічного і техніко-технологічного факторів розвитку суспільства, екстраполяція провідних тенденцій світу в цих ділянках дозволили визначити становище українського суспільства як перехідне від індустріального та постіндустріального суспільства. Висновки. Розгляд концепцій західних соціологів, філософів та економістів створює можливості виявляти недоліки традиційного економічного мислення, коли йдеться про розвиток науки і технології (технонауки), особливості переходу від індустріального до постіндустріального суспільства (Д.Белл), або від другої до третьої хвилі цивілізації (Е.Тоффлер). Зазначається, що американські мислителі надавали пріоритету знанням, технології (технонауці) в економічному житті суспільства, вважали, що в постіндустріальному суспільстві економіка не визначає прогресу суспільства, а слідує за технологією. Показано, що більшість економістів схильні мислити еволюційно, не адекватно головним тенденціям сучасності, натомість наука і техніка спричиняють революційні зміни суспільства. Окреслюються катастрофічні наслідки технологічного й економічного розвитку суспільства, перетворення економіки на трансекономіку. Доводиться, що продукт сучасного виробництва створюється сьогодні не з метою отримати споживчу вартість чи мати тривкий продукт, а задля його руйнування, смерті. Система виробництва постіндустріального суспільства істотно живе ціною знищення продукту (Ж.Бодрійяр). Входження України в європейський простір, прилучення до загального цивілізаційного прогресу має супроводжуватися поступовим озброєнням економіки засобами технонауки, технологічними досягненнями постіндустріального суспільства. При цьому варто уникати найбільш небезпечних недоліків технологізації та інформатизації економічної сфери нашого суспільства.

Посилання

Кулага В., Дуброва Л. Україна на шляху до постіндустріального суспільства. Вчені записки КНЕУ імені Вадима Гетьмана. 2008. №10. С. 11–15.

Черничко Т.В., Козик І.М. Концептуальні основи постіндустріального етапу розвитку економічної системи: теоретичні засади. Електронний журнал. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/322/308

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books, 1973. 507 p.

Bell D. Future Shock. New York: Bantam Books, 1970. 541 р.

Baudrillard, Jean. L'échange symbolique et la mort. Paris: Gallimard, 1976. 347 p.

Baudrillard J.La société de consommation: ses mythes et ses structures Paris: Denoël. 1970. 318 р.

Toffler A. The Third Wave. New York: WILLIAM, 1980. 540 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23