ЛАНДШАФТИ ПАМ’ЯТІ У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ: КУЛЬТУРФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Галина Фесенко

Ключові слова:

топос, коммеморація, культура пам’яті, міський ландшафт, культурна спадщина

Анотація

Статтю присвячено філософському осмисленню «культурної територіальності» міста. Проаналізовано культурний ландшафт міста крізь призму мнемотехнічних топосів Пропонується нове розв’язання проблеми ідентифікації міських просторів в урбаністиці через експлікацію меморіальних практик (місць пам’яті). Окреслю-ються культурні параметри міського простору на основі концепції «культурної пам’яті». Обґрунтовано евристичні можливості нео-меморіалістичної парадигми для урбаністики.

Посилання

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Алейка Ассман ; пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 437 с. – (Серія «Зміни парадигми»; Вип. 15).

Буряк Л.І. Пам’ять у культурному просторі міста (київський контекст) / Л.І. Буряк // Національна та історична пам’ять : збірник наукових праць. – К. : Пріоритети, 2013. – Вип. 8. – С. 94 – 102.

Киридон А.М. Простір пам’яті: експлікація поняття / А.М. Киридон // Національна та історична пам’ять : збірник наукових праць. – К. : Пріори-тети. – Вип. 8. – С. 25 – 32.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора ; пер. з франц. А. Рєпи. – К. : ТОВ Видавництво «Кліо», 2014. – 272 с.

Поляруш Б. Людина та міський простір: наслідки взаємотворення / Б. Поляруш // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політо-логічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 55 – 62.

Сарапіна Є.В. Пам’ять-слід: зворотний бік політики пам’яті / Є.В. Сара-піна // Наукові записки НаУКМА. – Т. 140. Теорія та історія культури. – К. : НУКМА, 2013. – С. 16 – 19.

Соломина И.Ю. Социальная память города: формы запоминания и забвения / И.Ю. Соломина // Город и время : в 2 т. – Т. 1 : Интернацио-нальный научный альманах «Life sciences». – Самара : Самарское книжное издательство, 2012. – 208 c. – С. 162 – 167.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память [Электронный ресурс] / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2 – 3 (40 – 41). – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html

Хаттон П. История как искуство памяти / П. Хаттон ; пер. с англ. В.Ю. Быстрова. – СПб. : Владимир Даль, 2003. – 424 с.

Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації : дис. … д-ра архіт. : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури / Богдан Черкес. – К., 2006. – 402 с.

Cultural Memory: an International and Interdisciplinary Handbook / edited by Erll Astrid, Nunning Ansgar. – Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. – 441 p. – (Media and Cultural Memory).

Recommendation on the Historic Urban Landscape, adopted by the General Conference at its 36th session Paris, 10 November 2011 [Еlectronic recourse] / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. – 55 p. – Mode аcess :http://www.historicurbanlandscape.com/themes/196/userfiles/download/2014/ 3/31/3ptdwdsom3eihfb.pdf.

Spiridon M. Spaces of Memory: The City-Text [Еlectronic recourse] / Monica Spiridon. – Mode аcess : http://www2.lingue.unibo.it/acume/sb/Spiridon_ Spaces_of_Memory.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17