ОНТОЛОГІЧНИЙ СЕНС КОРДОЦЕНТРИЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Валентина Коновальчук

Ключові слова:

кордоцентризм, філософія серця, людина, осо-бистість, пізнання, розвиток

Анотація

Стаття присвячена науковій рефлексії проблеми «філософії серця» у системі пізнавальної діяльності людини та розвитку її особистості. Висловлюється ідея щодо розробки освітньої пара-дигми, яка відображає розвиток особистості як цілісної духовно-моральної сутності, перспективного напряму сучасної філософії освіти. Орієнтована на формально-інформативні та операційно-технічні цінності, освіта спроможна забезпечити технократичний світогляд, статус функціонера вузької спеціалізації. Альтернативою духовному руйнуванню людини є розвиток цілісного духовно-еко-логічного світогляду на засадах кордоцентризму. Із цією метою робиться спроба освоєння досвіду різних систем пізнання, які стосуються проблеми цілісної природи людини на основі еволюції кордогностичних ідей.

Посилання

Алексеев П.В. Философы России XIX – XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алексеев. – 2-е изд. – М. : Академический проект, 2002. – 1152 с.

Бичко І. Спізвучність української та європейської філософської традиції: «кордоцентричні мотиви» / І. Бичко // Київські обрії: історико-філософські нариси. – К., 1997. – С. 316 – 337.

Войно-Ясенецкий В.Ф., архиепископ Лука Симферопольский и крым-ский. О духе, душе и теле. Распространение медицинских знаний / В.Ф. Войно-Ясенецкий. – Ростов н/Д. : Товарищество, 1991. – 116 с.

Вышеславцев Б.П. Значение сердца в религии / Б.П. Вышеславцев // Путь. Орган русской религиозной мысли. Кн. 1. – М. : Информ-Прогресс, 1992. – 752 с.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. / В. Даль. – М. : Русский язык, 1999. – Т. 4. – 688 с.

Дубровіна К.О. «Філософія серця» в українській культурній традиції / К.О. Дубровіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.filosof.com. ua/Jornel/M_52/Dubrovina.htm

Коганець І. Всезагальна дезінтеграція / І. Коганець // Розбудова дер-жави. – 1998. – № 1 – 2. – С. 75 – 85.

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. – М. : Республика, 1992. – 477 с.

Малявин В. Молния в серце / В. Малявин. – М. : Наталис, 1997. – 367 с.

Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории / Б.В. Марков. – СПб. : Лань, 1997. – 381 с.

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Государственное издательство политической литературы. – [2 изд.]. – 1958. – Т. 12. – 651 с.

Мистическое богословие. – К. : Изд-во Путь к истине, 1991. – 399 с.

Митр. Иерофей (Влахос). Православная психотерапия / Митр. Иеро-фей (Влахос) ; пер. с греч. А. Крюкова. – М. : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004. – 368 с.

Пестов Н.Е. Душа человеческая / Н.Е. Пестов. – М. : Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2003. – 190 с.

Сидоренко Η.Β. Ідея серця у філософії Г. Сковороди: аспекти тлу-мачення / Η.Β Сидоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Magisterium/Ist_f/2006_23/10_sydorenko_nv.pdf.

Сковорода Г. Соч. : в 2 т. / Г. Сковорода. – М. : Мысль, 1973. – Т. 1. – 511 с. ; Т. 2. – 486 с.

Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії / Н. Скотна. – Львів : Українські технології, 2005. – 384 с.

Флоренский П.А. Столп и утверждение истины : в 2-х т. / П.А. Фло-ренский. – М. : Правда, 1990. – 827 с.

Франк С.Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии / С.Л. Франк // Сочинения. – М. : Правда, 1990. – С. 445.

Этинген Л.Е. О символике сердца. Тайна сия велика / Л.Е. Этинген // Человек. – 1998. – № 5. – С. 44 – 56.

Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия / П.Д. Юркевич // Философские произведения. – М. : Правда, 1990. – 669 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17