ПЕРВИННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНІСТЬ

Автор(и)

  • Олександра Стебельська

Ключові слова:

свідомість, соціальність, Інший, смерть суб’єк-та, віртуальний соціальний простір

Анотація

У статті обґрунтовується розуміння соціальності як базової характеристики свідомості. В результаті критичного аналізу стверджується неможливість функціонування індивідуальної сві-домості поза діалогом та спілкуванням із Іншими. Через призму «смерті суб’єкта», кінця соціального та віртуалізацію соціального простору констатується наявність кризових явищ, що сьогодні охопили суспільство і спричиняють відчуження людини від власної сутності.

Посилання

Барт Р. Смерть автора / Р. Барт ; [перевод с фр. С.Н. Зенкина] // Избра-нные работы: Семиотика. Поэтика. – М. : «Прогресс», 1994. – С. 384 – 391.

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства или конец социального [Электронный ресурс] / Ж. Бодрийяр. – Режим доступа : http://www.lib.ru/ FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt

Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла / Ж. Бодрийяр ; [пер. с франц. Л. Любар-ская и Е. Маркова]. – М. : Добросвет, 2000. – 258 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр ; [пер. с франц. А.О. Печенкин]. – Тула. : Тульский полиграфист, 2013. – 204 с.

Бубер М. Я и Ты / М. Бубер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://i-text.narod.ru/lib/aktual/buber_Ya_i_Ti.htm#bdn%7C0

Власенко Ф.П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда / Ф.П. Власенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – Вип. 56. – С. 208 – 217. – Режим доступу : http://nbuv. gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_56_24.pdf

Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез ; [пер. с франц. Я. Свидерский]. – М. : Раритет ; Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – 480 с.

Ильенков Э. Философия и культура / Э. Ильенков // Откуда берется ум. – М. : Политиздат, 1991. – С. 30 – 43.

Ильенков Э. Философия и культура / Э. Ильенков // Что такое лич-ность. – М. : Политиздат, 1991. – С. 387 – 415.

Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека / Э. Левинас ; [пер. с фр. А. Парибок]. – СПб. : Высш. религиозно-философ. шк., 1998. – 265 с.

Лурия А. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга / А.Р. Лурия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1962. – 432 с.

Положенцев А.М. Виртуальная социальность: онтологические, полити-ческие и этические моменты / А.М. Положенцев // Дискурсы этики. Альманах. – СПб., 2013. – Выпуск 2 (3). – С. 25 – 35.

Положенцев А.М. Самосознание и поступок в условиях виртуальной социальности / А.М. Положенцев // Альманах «Дискурсы этики». – № 3 (8). – 2014. – С. 69 – 84.

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / Ж.-П. Сартр ; пер. с франц. В.И. Колядко. – М. : Республика, 2000. – 639 с.

Трубецкой С. О природъ человъческаго сознанія / С. Трубецкой // Собраніе сочиненій Кн. Сергъя Николаевича Трубецкого. – М. : Типографія Г. Лисснера и Д. Собко. – 1908. – Т. 2 : Философскія статьи. – 623 с.

Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова [Элек-тронный ресурс] / Д.Н. Ушаков. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index. php?page=dict&termin=1193724

Шпет Г. Сознание и его собственник [Электронный ресурс] / Г. Шпет. – Режим доступа : http://psylib.ukrweb.net/books/shpet01/index.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17