ЦІЛІСНІСТЬ ЯК СЕНС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

Автор(и)

  • Людмила Опейда

Ключові слова:

людське буття, цілісність, з-цілення, цілющість, смисл, сенс, повсякденність

Анотація

Розглянуто проблему сенсу людського буття у співмірності із його цілісністю. Проблема сенсу є актуальною у всі часи, та особ-ливої злободенності їй надає ситуація постмодерну, яку нині пере-живає сучасна людина. Основним завданням роботи є показ колізій та суперечностей руху людського буття до цілісності як до істи-нного сенсу. Результати роботи свідчать, що між поняттями «смисл» та «сенс», «життя» та «буття» існують відмінності. Таким чином варто розрізняти й словосполучення «смисл життя» та «сенс буття». До проблеми смислу життя в науковій літературі вироблено три основні підходи. Перший: життя не має сенсу. Дру-гий: життя людини має сенс, який полягає у чомусь зовнішньому стосовно людини. Третій: сенс життя у самому житті. На нашу думку, сенс людського буття полягає в його цілісності. Доведено, що в граничних вимірах людського буття, цілісність проявляється як «з-цілення» та «цілющість». Такі екзистенціали цілісності нада-ють людському буттю істинного смислу. Більше того, осмислення буденного виміру буття дозволяє «реабілітувати» повсякденність та повернути людині «втрачену» цілісність.

Посилання

Бистрицький Є.К. Культурно-історичне апріорі / Є.К. Бистрицький // Вимога раціональності: спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. – К. : [б.в.], 1996. – С. 92 – 99.

Ведин И.Ф. Бытие человека: деятельность и смысл / Иван Федорович Ведин. – Рига : Зинатне, 1987. – 212 с.

Гьосле В. Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб’єк-тивності / В. Гьосле // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : підручник / А.М. Єрмоленко. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека / А.Н. Ермоленко. – К. : Наук. думка, 1994. – 200 с.

Загороднюк В. Людина як істота, котра трансцендує / В. Загороднюк // Філософія. Світ людини. Курс лекцій. – К. : Стилос, 1999. – С. 222 – 238.

Табачковський В.Г. Людина – Екзистенція – Історія [Текст] / В.Г. Та-бачковський. – К. : [б.в.], 1996. – 123 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17