МІФ ЯК ІСТОРИЧНЕ АПРІОРІ

Автор(и)

  • Віра Лімонченко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.120335

Ключові слова:

міф, історія, філософія, апріорі

Анотація

У статті здійснюється логіко-понятійна аналітика міфу як специфічної форми свідомості і способа організації людської поведінки. Розгляд концепту міфу як чинника історичного про-цесу виявляє два вектори його розуміння, що певною мірою вик-лючають один одного – міф як містифікація та ілюзорна ви-гадка і міф як фактична первинно-поведінкова реальність. Але те, що міф є самим життям у вищій напрузі реальності, не вик-лючає того, що він постає тим, що заміщує, витискає реаль-ність, натуралізуючи смисл. Усунення інстанції критичної свідо-мості, характерне для міфу, позбавляє людину відповідальності за свої дії і звідси – необхідність критико-аналітичного руху думки у напрямі виявлення первинних мотивів людських дій.

Посилання

Барт Р. Мифологии / Ролан Барт ; [пер. с фр. С. Зенкин]. – М. : Академический проект, 2008. – Режим доступа : https://royallib. com/book/rolan_bart/mifologii.html.

Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 175 с.

Горський В.С. Міф Європи в сучасній українській культурі / В.С. Горський // Наукові записки. Том 18: Філософія та релігієзнав-ство / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ «Academia», 1999. – С. 40–51.

Данто А. Аналитическая философия истории / А. Данто ; [пер. с англ. А.Л. Никифоров, О.В. Гавришина]. – М. : Идея-Пресс, 2002. – 289 с.

Кереньи К. Введение в сущность мифологии / К. Кереньи, К.Г. Юнг ; [пер. с англ. В.В. Наукманов] // Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов / К.Г. Юнг. – К. : Государственная библиотека Ук-раины для юношества, 1996. – 384 с.

Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії / Р.Дж. Колінгвуд. – К. : Основи, 1996. – 615 с.

Леви-Строс К. Мифологики : в 4-х т. – Т. 1 : Сырое и приго-товленное / Клод Леви-Стросс ; [пер. с фр. З.А. Сокулер, K.З. Акопян]. – М.; СПб. : Университетская книга, 1999. – 406 с.

Малиновский Б. Магия, наука и религия / Бронислав Мали-новский ; [пер. с англ. А.П. Хомик]. – М. : Рефл-бук, 1998. – 304 с.

Мамардашвили М.К. Появление философии на фоне мифа / М.К. Мамардашвили // Мамардашвили М.К. Философские чтения / М.К. Мамардашвили. – СПб. : Азбука-классика, 2002. – С. 11–25.

Померанц Г.С. Маятниковые движения / Г.С. Померанц // Культурология. XX век. Энциклопедия. – СПб. : Университетская книга; OOO «Алетейя», 1998. – Т. 2. – С. 22–23.

Хюбнер К. Истина мифа / К. Хюбнер ; [пер. с нем. И. Ка-савин]. – М. : Республика, 1996. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23