ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Олесь Рупінський

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.120340

Ключові слова:

комунікація, політична комунікація, інфор-маційні технології, політичне маніпулювання

Анотація

У статті робиться спроба наблизитися до розуміння со-ціально-антропологічних викликів, пов’язаних із впливом інфор-маційних технологій на трансформації сучасної політичної кому-нікації. Наголошуючи на позитивних наслідках такого впливу, автор акцентує увагу на ризиках і загрозах сучасних інформа-ційних технологій.

Посилання

Балашов А.Н. Информационные технологии в политике: сущ-ность, содержание и классификация [Електронний ресурс] / А.Н. Ба-лашов. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye- tehnologii-v-politike-suschnost-soderzhanie-i-klassifikatsiya.

Василевич Ю. Досягнення та перспективи використання ін-формаційно-комунікаційних технологій у сфері політики: електронна демократія [Електронний ресурс] / Ю. Василевич. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-6.pdf.

Вершинин М. Политическая коммуникация в информацион-ном обществе: перспективные напрвления исследований [Електронний ресурс] / М. Вершинин. – Режим доступу : http://www.russcomm.ru/rca_ biblio/v/vershinin02.shtml.

Даниленко С.І. Політичні комунікації як чинник трансфор-мації політичної культури транзитивного суспільства [Електронний ресурс] / С.І. Даниленко. – Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/ uploads/pm/pm_57_58/danylenko_politychni.pdf.

Електронна демократія : навч. посіб. / Н.В. Грицяк, С.Г. Со-ловйов ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н.В. Грицяк. – К. : НАДУ, 2015. – 66 с.

Малишенко Л. Вплив електронної демократії на політичні процеси в європейських країнах [Електронний ресурс] / Л. Малишенко. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/674.

Расторгуев С.П. Философия информационной войны / С.П. Рас-торгуев. – М. : Вузов. кн., 2001. – 468 с.

Стризое А.Л. Политика и общество: социально-философские аспекты взаимодействия [Електронний ресурс] / А.Л. Стризое // Сайт бібліотеки «Полка букиниста». – Режим доступу : http://polbu.ru/strizoe_ politics/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23