ЄВРОПЕЙСЬКА ТА АНТИЄВРОПЕЙСЬКА ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Василь Піхорович

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.36.154297

Ключові слова:

гумбольдтовські принципи освіти, зняття розподілу праці, освіта, спеціалізація, політехнізм, розподіл пра-ці, універсалізація, gap year

Анотація

Автор статті доводить, що тенденція сучасної освіти до універсалізації і фундаменталізації є більш продуктив-ною, ніж до спеціалізації, оскільки освіта не може зводитися до передачі знань і формування вмінь та навичок. В основу вітчиз-няної системи освіти лягли кращі ідеї європейської філософії і так звані гумбольдтовські принципи, на яких ґрунтувалася за-хідноєвропейська університетська освіта. Інакше кажучи, зараз ми під лозунгами наближення до Європи знищуємо систему ос-віти, засновану на кращих європейських зразках, замість того, щоб на її основі створювати освіту майбутнього.

Посилання

Бендукідзе К. Дипломи про вищу освіту нікому не потрібні. [Електронний ресурс] / К. Бендукідзе. – Режим доступу : http://www.osvita. org.ua/articles/1511.html.

Болонский процесс: особый взгляд // Молодежный научно-популярный журнал «Пропаганда». – 2007. – № 2. – С. 7–13.

Волошин Д. «Делай как я»: нужно ли программисту высшее образование? [Электронный ресурс] / Д. Волошин. – Режим доступa : http://www.forbes.ru/tehnologii/348395-delay-kak-ya-nuzhno-li-programmis tu-vysshee-obrazovanie.

Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 524 c.

Джобс С. Цитаты [Электронный ресурс] / С. Джобс. – Режим доступa : https://ru.citaty.net/avtory/stiv-dzhobs/?o=new&page=4.

Зубченко Я. Болонська система «по-українськи»: мімікрія, лінь та відверта маніпуляція [Електронний ресурс] / Я. Зубченко. – Режим доступу : http://ms.detector.media/mediaprosvita/education/bolonska_siste ma_poukrainski_mimikriya_lin_ta_vidverta_manipulyatsiya/

Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историо-графия. Критическое исследование : 4 т. / М.С. Корелин. – СПб. : Типо-графия М. Стасюлевича, 1914. – Т. 2 : Франческо Петрарка. Его крити-ки и биографы. – 255 с.

Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс // Маркс К., Ен-гельс Ф. Сочинения / К. Маркс, Ф. Енгельс. – 2-е изд. – М. : Госполит-издат, 1960. – Т. 20. – С. 339–626.

Фихте И.Г. Сочинения : в 2-х т. / И.Г. Фихте. – СПб. : Мифрил, 1993. – Т. 1. – 687 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-20