СМЕРТЬ І СТРАХ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ: ДО КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Андрій Бурий

Ключові слова:

екзистенціалізм, кіномистецтво, тривога, смерть, страх, Ніщо

Анотація

У статті досліджено світоглядні пошуки окремих західно-європейських режисерів 1960 – 1970-х рр. крізь призму ідей філософії екзистенціалізму. Увагу сфокусовано на інтерпретації проблем смерті й страху як визначальних чинників існування. Доведено, що ідеї екзистенціалізму якнайкраще сприяють розумінню смислового наповнення образності аналізованих кінотворів.

Посилання

Бабишкін О. Сучасне кіномистецтво Заходу / О.К. Бабишкін. – К. : Мистецтво, 1968. – 288 с.

Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. Опыт персона-листической философии / Н. Бердяев // Бердяев Н. Опыт парадоксальной этики / Н.А. Бердяев. – М. : ООО “Издательство АСТ” ; Х. : “Фолио”, 2003. – С. 425 – 696. – (Philosophy).

Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого / Н. Бердяев // Бердяев Н. Диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев. – М. : ООО “Издательство АСТ” ; Х. : “Фолио”, 2003. – С. 341 – 498. – (Philosophy).

Богомолов А. Основные течения современной буржуазной философии / А.С. Богомолов. – Вып. 3. – М. : Высшая школа, 1970. – 80 с.

Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма / Отто Фридрих Больнов ; [пер. с нем., предисл. С.Э. Никулин]. – СПб. : Изд-во “Лань”, 1999. – 224 с. – (Серия “Мир философии”).

Бурий А. До проблеми свободи в образах європейського кіномистецтва: екзистенційні мотиви / Андрій Бурий // Філософські пошуки. – Вип. 1/2014 : Зміни у людському самоосмисленні за умов сучасних цивілізаційних процесів. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 192 – 210.

Бурий А. Спів-буття як предмет кінематографічної рефлексії / Андрій Бурий // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 14. – С. 13 – 20.

Бурий А. До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму / Андрій Бурий // Наукові записки НУ “Острозька академія”. – № 182. Філософія. – 2012. – С. 26 – 40.

Бурий А. Екзистенційна комунікація як об’єкт кінематографічної рефлексії / А.Р. Бурий // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 28. Філософія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 73 – 90.

Бурий А. Екзистенціали людського існування у творчості Бернардо Бертолуччі / Андрій Бурий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – № 578. Філософські науки. – 2007. – С. 79 – 83.

Бурий А. Ідеї екзистенціалізму у фільмі Бернардо Бертолуччі “Перед революцією” / А.Р. Бурий // Філософські пошуки. – Вип. ХХ. Філософ і філософія в сучасному світі. – Львів – Одеса : Cogito – Центр Європи, 2006. – С. 245 – 255.

Долгов К. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура / К.М. Долгов. – М. : Искусство, 1991. – 400 с.

Кудрявцев С. 3500. Книга кинорецензий : в 2 т. / С.В. Кудрявцев. – М., 2008. – Т. 2. – 736 с.

Марсель Г. Быть или иметь / Габриэль Марсель ; [пер. с фр. И.Н. Полонская]. – Новочеркасск : Агентство САГУНА, 1994. – 160 с.

Мысливченко А. Проблема свободы в экзистенциализме / А.Г. Мысливченко // Философия марксизма и экзистенциализм (Очерки критики экзистенциализма) : сб. статей / Под ред. И.С. Нарского и Т.И. Ойзер-мана. – М. : Изд-во Московского университета, 1971. – С. 45 – 56.

Пазолини П.-П. Аккаттоне / Пьер-Паоло Пазолини // Сценарии итальянского кино ; [пер. с ит. С. Токаревич] ; сост. и вступ. статья Г. Богемский. – М. : Искусство, 1967. – С. 185 − 258.

Пазолини П.-П. Из статьи “Замечания по поводу план-эпизода” / Пьер-Паоло Пазолини // Пьер-Паоло Пазолини. Теорема : сценарии, роман, повесть, рассказы, статьи, эссе, интервью / Пьер-Паоло Пазолини ; [пер. с ит. Н. Ставровская] ; пер. с ит., фр., англ. ; сост. Н. Ставровская. – М. : Ладомир, 2000. – С. 498.

Пазолини П.-П. Смерть как смысл жизни / Пьер-Паоло Пазолини ; [пер. с фр. М. Ямпольский] // Искусство кино. – 1991. – № 9. – С. 161 – 164.

Сартр Ж.-П. Шляхи свободи / Жан-Поль Сартр ; [пер. з фр. Л. Кононович]. – К. : Юніверс, 2007. – Ч. 2 : Відстрочення. – 448 с. – (Лауреати Нобелівської премії).

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; [пер. с нем. В.В. Бибихин]. – М. : Ad Marginem, 1997. – 452 с.

Хайдеггер М. Что такое метафизика? / Мартин Хайдеггер ; [пер. с нем. В.В. Бибихин]. – М. : Академический Проект, 2007. – 303 с. – (Философские технологии).

Ford H. Ingmar Bergman [Електронний ресурс] / Hamish Ford. – Режим доступу : http://www.sensesofcinema.com/2002/great-directors/bergman/.

Sen A. Being. Observations and Back [Електронний ресурс] / Arindam Sen. – Режим доступу : http://sayantangoswami.blogspot.com/ 2010/11/existentialism-in-cinema-by-arindam-sen.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-22