ТВОРЧА УЯВА ТА ПРОЦЕС ХУДОЖНЬОГО ПІЗНАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЙСНОСТІ

Автор(и)

  • Жанна Янко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.36.154301

Ключові слова:

творча уява, художній твір, художнє піз-нання, соціальне пізнання, соціальні реалії, творчий процес, со-ціокультурна дійсність

Анотація

У статті зроблено спробу з՚ясувати діалек-тичний зв՚язок творчої уяви та образно-естетичних аспектів аналізу у контексті пізнання соціальних реалій і трансформації їх у художній твір. Акцентується увага на ірраціональних чин-никах мистецького пізнання соціальних фактів. Зауважується, що художній процес – це активна пізнавальна діяльність, яку здій-снює митець. Результатом соціального пізнання є з՚ява нового ху-дожнього світу, який твориться ірраціональними та свідомими засобами. Чуттєво-естетичне пізнання художньої реальності ре-конструює соціокультурну дійсність і конструює нове уявлення про неї.

Посилання

Біленко Т. Феномен слова в українських реаліях (філософсь-кий аспект) : монографія / Т. Біленко. – К. : Знання України, 2003. – 432 с.

Димитрова Л.М. Філософія історії: від Полібія до Л. Гумільо-ва : монографія / Л.М. Димитрова. – К. : ІЗМН, 1997. – 200 с.

Дудурич В. Проблемні моменти вчення про продуктивну здат-ність уяви у філософії І. Канта / В. Дудурич // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічно-го університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скот-на (шеф-редактор), О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – Випуск 37. – С. 83–93.

Кримський С.Б. Архетипи української культури / С.Б. Крим-ський // Феномен української культури : зб. наук. праць. – К. : Фенікс, 1996. – С. 90–112.

Мрака Н.М. Роль уяви та інтуїції у літературній діяльності / Н.М. Мрака // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. – Випуск 22. – С. 126–130.

Наґель Т. На що схоже бути кажаном? / Т. Наґель ; пер. з англ. А. Синиці // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук зали-шає коробку / за наук. ред. А.С. Синиці. – Львів : Літопис, 2014. – С. 207–224.

Новіков Б. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : моно-графія / Б. Новіков. – К. : НТУУ «КПІ», 1998. – 310 с.

Носова Г.Ю. Життя міфу у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Г.Ю. Носова. – Режим доступу : http://www.newacropolis. org.ua/theses/0562d3fa-831c-40ee-aab3-2848c9ad5ff0.

Павлов Ю.В. Синергетична модель пізнання соціокультурної реальності / Ю.В. Павлов // Філософські проблеми гуманітарних наук : збірка наукових праць. – 2010. – № 16–17. – С. 196–201.

Павлова О.Ю. Уява як філософсько-антропологічна катего-рія : автореф. дис. … канд. філософ. наук / О.Ю. Павлова. – К., 2003. – 15 с.

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр // Сумерки богов. – М. : Мысль, 1989. – С. 319–344.

Скотний В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті / В. Скотний. – Київ–Дрогобич : Коло, 2003. – 288 с.

Скотний В. Філософія освіти: екзистенція ірраціонального в раціональному : монографія / В. Скотний. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 348 с.

Смігунова О.Г. Естетика І. Канта: Продуктивна уява і прин-цип доцільності : автореф. дис. … канд. філософ. наук. – К., 2007. – 12 с.

Стрикалюк Б. Філософія Шопенґауера [Електронний ресурс] / Б. Стрикалюк // Філософія і релігієзнавство. – 2014. – Режим доступу : https://tureligious.com.ua/filosofiya-shopengauera/

Ткачук О.В. До проблеми місця уяви у творчій діяльності / О.В. Ткачук // Наука і освіта. – 2011. – № 5. – С. 117–124.

Фізер І.М. Поезія, критика, дійсність / І.М. Фізер // Бере-зіль. – 1991. – № 4. – С. 146–162.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Фран-ко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

Чалмерс Д. Сміливо зустрічаючи проблему свідомості / Д. Чал-мерс ; пер. з англ. У. Лущ // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / за наук. ред. А.С. Синиці. – Львів : Літопис, 2014. – С. 297–336.

Юнґ К.-Ґ. Психологія і поезія / К.-Ґ. Юнґ ; пер. Івана Гера-сима // Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 91–108.

Leitner S. Modern Mythology [Електронний ресурс] / S. Leit-ner. – Режим доступу : http://library.acropolis.org/modern-mythology/

Wawrzonkowski K. Some Remarks on imaginatione by Gianfran-cesko Pico Della Mirandola (1469–1533) / K. Wawrzonkowski // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2. – С. 10–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-20