ПРИРОДА ФОРМАЛІЗМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Сергій Возняк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200818

Ключові слова:

освіта, форма, внутрішня і зовнішня форма, формалізм, архітектоніка та композиційний склад освіти

Анотація

Мета роботи. У статті розглядається природа формалізму як явища в сучасному освітньому просторі, при цьому увага концентрується навколо категоріального розуміння «зовнішньої (формальної) форми». Методологія. Оскільки у центрі уваги – власне категоріальне розуміння співвідношення форми і змісту, подвоєння форми на форму змістовну і формальну, то у статті задіяна діалектико-логічна методологія. Важливим є те, що саме вона здатна оперувати категоріями не просто як «загальними поняттями», а як змістовними формами мислення, які тотожні у своєму рухові істотним формам буття як такого. Наукова новизна. Показано, що саме діалектико-логічний підхід до категорій групи «форма», а саме – «зміст» і «форма», «змістовна форма» і «формальна форма» – дає можливість у межах філософсько-освітнього дискурсу побачити дійсну природу формалізму, який відриває форму (зовнішню) від змісту і надає їй певного самостійного існування, що, своєю чергою, вводить в оману педагогів. Стверджується, що поза власне категоріальним виміром розмови про «формалізм» (у тій чи іншій сфері) залишаться тільки «розмовами». Висновки. Формальна форма має певний зміст. Проте коли така форма видає саму себе за зміст як такий, – ми маємо справу з формалізмом. Особливо яскраво це видно в нинішньому освітньому процесі. Формалізм полягає у протиставленні зовнішньої форми самій суті справи, коли саме така форма і вважається суттю спра- ви. Тому формалізм крок за кроком руйнує освіту.

Посилання

Бажукова Е.Н. Причины проявления формализма в профессиональной деятельности педагога-музыканта и возможности его преодоления в информационной образовательной среде. Мир науки, культуры, образования. 2016. 5(60). С. 101–104.

Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. Москва : Языки славянской культуры, Русские словари, 2003. С. 264–334.

Бєлий В. (Б.р.) Формалізм і один шкільний міф. Взято 10 січня 2020 р. URL : https://osvita.ua/blogs/50466/.

Гегель Г. В. Ф. Философия права. Москва : Мысль, 1990.

Депретто К. Формализм в России: предшественники, история, контекст. Москва : Новое литературное обозрение, 2015.

Занаев С.З. Пути преодоления формализма в образовании и воспитании школьников в исследованиях М.Н. Скаткина. Проблемы современного образования. 2015. № 2. С. 86–92.

Ивакин А.А. Содержание и форма. Диалектическая логика. Категории сферы сущности и целостности. Алма-Ата : Наука, 1987. Каз. ССР. С. 138–176.

Кондрашина Г.В. (Б.р.). Подолання формалізму в роботі менеджерів освіти. URL : http://intkonf.org/kondrashina-gv-podolannya-formalizmuv-roboti-menedzheriv-osviti/.

Лбова Е.М. Формализм или новая степень свободы: влияние глобализации на российское образование. Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9. № 3. С. 2920–2927. DOI: 10.15372/PEMW20190304.

Мареев С.Н. Диалектика формального и содержательного в познании: Историко-методологический очерк. Проблемы материалистической диалектики как теории познания. Москва : Наука, 1979. С. 134–184.

Маркс К. Економічні рукописи 1857–1861 рр. Твори. Т. 46. Ч. І. Київ : Політвидав України, 1982.

Некрылов С.С. & Рахманкулова Г.А. Причины формальных знаний. Успехи современного естествознания. 2014. 8. С. 90–91.

Філоненко Л.В. Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей. Народна освіта. 2017. Вип. 1. С. 81–87.

Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность учёного. Алматы : Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.

Щитов А.А. Становление диалектико-материалистической концепции формы и содержания. Ростов на Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1989.

Douglas, Yacek & Kailum, Ijaz. Education as Transformation: Formalism, Moralism and the Substantivist Alternative (Pre-publication draft). Journal of Philosophy of Education. 2019. URL : https://www.academia.edu/40371643/Education_as_Transformation_Formalism_Moralism_and_the_Substantivist_Alternative_Journal_of_Philosophy_of_Education_2019_.

Labaree D.F. (2009). Educational Formalism and the Language of Goals in American Education, Educational Reform, and Educational History. Smeyers P., Depaepe M. (Еd.) Educational Research: Proofs, Arguments, and Other Reasonings. Educational Research, vol 4. Springer, Dordrecht DOI https://doi.org/10.1007/978-90-481-3249-2_4.

Moore, Kevin Z. Fiasco: Formalism, Communication, and Aesthetic Education. The Journal of Aesthetic Education. 2013. vol. 47, n. 2, 92–108.

Rossides, Daniel W. Knee-Jerk Formalism: Reforming American Education. Journal of Higher Education. 2004. V. 75. Iss. 6, 667–703.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01