СМИСЛИ ОСВІТИ В ПАРАМЕТРАХ НІГІЛІЗМУ

Автор(и)

  • Микола Ліпін Київський національний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200823

Ключові слова:

нігілізм активний, нігілізм реактивний, освіта, цінності, догматизм, творчість

Анотація

Мета роботи. У статті розглядається сутність і значення нігілізму в межах освітнього простору, розкрито спо- соби його подолання. Методологія. Дослідження проведено із за- стосуванням методів теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, що дало змогу виявити освітній зміст нігілізму як переоцінки цінностей. Наукова новизна. До- ведено, що переоцінка не повинна завершуватися вибудовуван- ням ще однієї ціннісної картини світу, інакше ми залишаємося в межах дії неповного нігілізму, який не доходить до зміни того, хто дивиться на світ, зміни погляду людини. Інновації, які по- стають основною рушійною силою функціонування ринкового механізму, потребують відповідного людського ресурсу – прин- ципово адогматичної людини, яка і є довершеним нігілістом. Пролідковується взаємозв’язок між нігілізмом і сучасним трен- дом визначати всю множинність людських здібностей у термінах «навиків» або «компетенцій», у межах якого особистість постає набором компетенцій або навиків, яким можна навчити. Виснов- ки. В основі розгортання нігілізму в освіті міститься недовіра до дитини (людини взагалі). Саме із цієї недовіри народжуються спроби піднести учня до «духовних цінностей», сформувати його відповідно до заданого взірця. При цьому відтворюється основ- на причина нігілізму – інструментальне ставлення до освіти, людини або світу. Нігілізм може відігравати конструктивну роль в освітньому просторі як те начало, що звільняє енергію творчості від штучних догматичних обмежень.

Посилання

Адорно Т. Негативная диалектика. Москва : Научный мир, 2003.

Барбарич Д. Воспитание и образование в тени нигилизма. Ойген Финк. Δόξα / Докса. 2009. 14. С. 404–416.

Бибихин В. Ницше в поле европейской мысли. Ницше и современная западная мысль. 2003. Санкт-Петербург-Москва : Летний сад, 2003. С. 330–345.

Бодрийяр, Ж. Система вещей. Москва: Рудомино, 1999.

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. Москва : Академический Проект, 2007.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004.

Бурдье П. Воспроизводство: элементы теории системы образования. Москва : Просвещение, 2007.

Возняк В.С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема : монографія. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008.

Гессе Г. Письма по кругу. Художественная публицистика. Москва : Прогресс, 1987.

Делез Ж. Ницше и философия. Москва : Ad Marginem, 2003.

Ємельянова Н.М. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації. Донецьк : ТОВ «Лебідь», 2002.

Зязюн І. Криза цінностей – катастрофа суспільств і держав. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2010. 2. С. 7–20.

Кремень, В.Г. Освіта в умовах інноваційного розвитку суспільства. 2010. URL : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/sitimn/_23/Osvitavumovaxinnovaciinogorozvutkususpilstva.pdf.

Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. Москва : Новое литературное обозрение, 2012.

Лифшиц М. Осторожно – человечество. Почему я не модернист? Москва : Искусство – ХХІ век, 2009. С. 57–87.

Лютий Т.В. Нігілізм: анатомія ніщо. Київ : ПАРАПАН, 2002.

Мазараки А.А., &Ильин В.В. Философия денег : монографія. Киев : Киев. нац. торг.-эконом. ун-т, 2004.

Мамардашвили М. Обязательность формы. Как я понимаю философию. Доклады, статьи, философские заметки. Москва : Прогресс, 1992. С. 86–91.

Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей (черновики и наброски из наследия Фридриха Ницше 1883–1888 годов в редакции Элизабет Фёрстер-Ницше и Петера Гаста). Москва : Культурная революция, 2016.

Панченко Л.М. Цінності освіти в контексті глобалізації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць, 2007. 15(28). С. 158–163. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Савчук В., Очеретяный К. Приговор дна. Художественный журнал, 107. 2018. URL : http://moscowartmagazine.com/issue/85/article/1868.

Судьба нигилизма. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.

Тургенев И.С. Письмо Случевскому К.К. от 14(26).04.1862. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми т. Письма. Т. 4. Москва-Ленинград : Наука, 1962. С. 379–382.

Феномен інновації: освіта, суспільство, культура : монографія / За ред. В.Г. Кремень. Київ : Педагогічна думка, 2008.

Філяніна Н.М. Концепція цінності та самоцінності природи та система освіти. Філософія та політологія в контексті сучасної культури? 2016. 5, 14. С. 51–56.

Хайдеггер М. Время картины мира. Время и бытие: статьи и выступления. Москва : Республика, 1993. С. 41–61.

Хайдеггер М. Ницше. Т. 1. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2006.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Москва : Эксмо, 2008.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва : Политиздат, 1991.

Baker, G. Nihilism and Philosophy: Nothingness, Truth and World. Bloomsbury Publishing. 2018.

Baudrillard, J. Simulacra and simulation. trans. Sheila Faria Glaser. University of Michigan press. 1994.

Blake, N., Smeyers, P., Smith, R., & Standish, P. Education in an age of nihilism: Education and moral standards. Routledge. 2012.

Brassier, Ray. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. New York : Palgrave Macmill, 2007.

Carr, K. L. The banalization of nihilism: Twentieth-century responses to meaninglessness. SUNY Press. 1992.

Gellner, Е. Conditions of Liberty. Civil Society and Its Rivals. London, Hamilton. 1994.

Goddard, R. Honouring Nihilism. Other Education. 2016. 5(2). С. 56–86.

Holbrook, D. Education, Nihilism, and Survival. Routledge. 2017.

Lambeir, B., & Smeyers, P. Nihilism: Beyond optimism and pessimism. Studies in philosophy and education. 2003. 22(3-4). Р. 183–194.

Peters M. Education, Philosophy and Politics. London : Routledge, 2012.

Toffler A. Future shock. New York : Bantam, 1971.

Vattimo G. (1988). The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Post-modern Culture, trans. John R. Snyder. Cambridge : Polity Press, 1988.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01