ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ДІАЛЕКТИКА ЯКІСНИХ ЗМІН

Автор(и)

  • Володимир ВОЗНЯК Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Леся ВОЙТКІВ Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака»

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.3

Ключові слова:

освітні інновації, діалектика, якість, кіль- кість, міра, сутність, розвиток

Анотація

Мета роботи. У статті інновації в освіті аналізуються крізь призму діалектики кількісних і якісних змін з метою визначити умови, за яких подібні інновації здатні виводити освіту на новий, більш високий рівень, розв’язуючи ті суперечності, що накопичилися в ній. Методологія. Засо- бом реалізації поставленої мети є діалектика як логіка й теорія пізнання, зокрема закон взаємного переходу якісних і кількісних змін, а також логіка розрізнення сфер буття, сутності й поняття. Наукова новизна. Уперше у вітчизняній філософській і педагогічній літературі природа освітніх інновацій проаналізована в контексті адекватного розуміння взаємозв’язку кількісних і якісних змін, тим самим стають зрозумілими умови реалізації перериву поступовості й перехо- ду до нового заходу. Інноваційні зміни самі по собі належать до сфери наявного буття, де відбувається лише «перехід». На рівні ж сутності панує рефлексія як видимість одного в іншому, присутність одного в іншому, внутрішній зв’язок. Розвиток як такий (включаючи розвиток освіти) здійснюється на рівні «поняття» як вільної єдності буття й сутності. Тим самим стверджується, що самі по собі інноваційні процеси, узяті абстрактно, не ведуть до сутнісних перетворень, але освітні інновації можуть їм сприяти, рівним чином як і пере- шкоджати. Тому суть справи не у впровадженні різноманітних інновацій, а у розв’язанні існуючих суперечностей. Виснов- ки. Адекватне теоретичне розуміння діалектики якісних та кількісних змін здатне орієнтувати педагогічне мислення на пошуки таких інновацій, що призводять до розв’язання супе- речностей, що накопичились у вітчизняній системі освіти. Гонитва за «новизною», «інноваційними технологіями» жодною мірою не сприяє оздоровленню освіти, проте здатна істотно вводити в оману як реальних учасників освітнього процесу, так і чиновників, що здійснюють управлінську діяльність у цій сфері.

Посилання

Арсланов В.Г. Постмодернизм и русский «третий путь»: tertium datur российской культуры ХХ века. Москва : Культурная революция, 2007.

Бибихин В.В. Время читать Розанова. Розанов В.В. О Понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. Москва : Институт философии, теологии и истории Святого Фомы, 2006. С. V–XIX.

Босенко В.А. Диалектика как теория развития. Киев : Вища школа, 1966.

Возняк В.С. Діалектика: принцип всезагального зв’язку. Людинознавчі студії. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. С. 20–33. Вип. 40. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200798.

Возняк В.С. Особенности диалектического понимания категории «развитие». Людинознавчі студії. Серія «Філософія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. Дрогобич : ред.- вид відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 34. С. 32–43.

Гусева Н.В. Статус и смысл инноваций в образовательном процессе: дисциплинарный, теоретический и методологический аспекты. Вестник Казахстанско-американского свободного университета. Серия «Образовательные технологии». Усть-Каменогорск, 2007. Вып. 1. С. 40–45.

Ліпін М.В. Освіта в модифікаціях сучасного світу. Київ : Київський нац. торг.-екон. економ. ун-т, 2018.

Лисий В. Діалектика : навчальний посібник. Львів : НЛУ імені Івана Франка, 2014.

Лифшиц М. В мире эстетики. Москва : Изобраз. искусство, 1985.

Лифшиц М. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. Москва : Искусство-ХХІ век, 2009.

Педагогика сотрудничества (Отчет о встрече учителей-экспериментаторов). 2006. URL: http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=3801.

Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія. Львів : Асхіл, 2005.

Хайдеггер М. Ницше / пер. с нем. А.П. Шурбелев. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2007. Том II.

Bekharst D. Consciousness and revolution in soviet philosophy From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov. New-York : Cambridge university press, 1991.

Zsizsek, Slavoj. Evald Ilyenkov’s cosmology: the point of madness of dialectical materialism. 2018. URL: https://thephilosophicalsalon.com/evaldilyenkovs-cosmology-the-point-of-madness-of-dialectical-materialism/.

Oittinen Vesa. Evald Ilyenkov, the Soviet Spinozist. Dialectics of the Ideal. Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism. Ed. Alex Levant and Vesa Oittinen. 2011. URL: https://doi.org/10.1163/9789004246928_006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01