Авторам

Завантажити інформаційний лист

Завантажити приклад оформлення статті

 

Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, в якому представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють актуальні проблеми філософського і гуманітарного знання. 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до  Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р. (додаток 5) 

До друку приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються статті англійською, українською, польською мовами проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у Вип. 48 за 2024 р. необхідно до 29 березня 2024 року включно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції editor@filos.dspu.in.ua статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Усі статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Обов’язково необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 1000 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо в розмірі 40 гривень.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.  Розсилка друкованих примірників здійснюється виключно в межах України!

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 травня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 28 червня 2024 р.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Обсяг статті – 10–20 сторінок (Основна частина). Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонено переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus) та вказівкою DOI (присвоюється редакцією). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті Прізвище автора, ініціал (рік видання). Назва статті. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», № видання, ____, doi:___

(після інформації про авторів англійською мовою):

To cite this article:Транслітероване прізвище, ініціал автора (рік видання). Транслітерована назва статті [Переклад назви на англійську мову]. Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia “Filosofiia” – Human Studies. Series of “Philosophy”: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, № видання, ___, doi: ___

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

 • актуальність проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
 • визначення мети та основних завдань дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки і перспективи подальших розвідок цього питання;
 • подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.);
 • фінансування дослідження;
 • список літератури / References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Вимоги до References та Списку використаних джерел:

 • Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел і літератури: 1) перший, «Література», формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 2) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді та перекладі (назви дослідження автора).
 • більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень;
 • допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів;
 • джерела повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об'єкта (за винятком ретровидань), який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела;
 • наявність не менше 3-х джерел латиницею (статей з іноземних журналів із  високим індексом впливовості не старше двох-трьох років та базових монографій);
 • відповідно вимогам впливових журналів, індексованих SCOPUS та Web of Science, для REFERENCES необхідно подавати повний перелік співавторів для кожного джерела посилання (на відміну від вітчизняного ДСТУ).

Увага! Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому. Постанова КМ України від 27.01.2010 р. No 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport.

Приклади оформлення References відповідно до стилю APA:

Куцепал С.В. Онтологія в сучасній французькій філософії : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.05 / С.В. Куцепал. – К. : Київ-ський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005. – 33 с.

Kutsepal, S.V. (2005). Ontolohiia v suchasnii frantsuzkii filosofii [Ontology in modern French philosophy]. (Extended abstract of Doctors thesis). Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T.H. Shevchenka [in Ukrainian].

   

Наґель Т. На що схоже бути кажаном? / пер. з англ. А. Синиці. Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук зали-шає коробку / за наук. ред. А.С. Синиці. – Львів : Літопис, 2014. – С. 207–224.

Nagel, T. (2014). Na shcho skhozhe buty kazhanom? [What seems to be a bat?].  Trans.). In A. Synytsia (Ed.), Antolohiia suchasnoi analitychnoi filosofii, abo zhuk zalyshaie korobku – The anthology of modern analytical philosophy, or the beetle leaves the box (pp. 207–224). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Дудурич В. Проблемні моменти вчення про продуктивну здат-ність уяви у філософії І. Канта.  Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скот-на (шеф-редактор), О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – Випуск 37. – С. 83–93. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133027

Dudurych, V. (2017). Problemni momenty vchennia pro produktyv-nu zdatnist uiavy u filosofii I. Kanta [Problematic moments of the doctrine of the productive ability of imagination in I. Kant՚s philosophy]. In N. Skotna, O. Tkachenko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk nauko-vykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia» – Problems of the humanities. Series «Fi-losofiya» (Issue 37), (pp. 83 – 93). Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Iva-na Franka [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133027

Франко І. Із секретів поетичної творчості. Зібрання творів : у 50 т.  Київ Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

Franko, I. (1981). Iz sekretiv poetychnoi tvorchosti [From the secrets of poetic creativity] Zibrannia tvoriv – Collected works (Vols. 1–50; Vol. 31), (pp. 45–119). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

   

Гатальська С.М. Філософія культури : підручник. Київ  Либідь, 2005. – 328 с.

Hatalska, S.M. (2005). Filosofiia kultury [Philosophy of culture]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].