Авторам

Завантажити інформаційний лист

Завантажити приклад оформлення статті

 

Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, в якому представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють актуальні проблеми філософського і гуманітарного знання. 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до  Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р. (додаток 5) 

До друку приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються статті англійською, українською, польською мовами проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у Вип. 46 за 2023 р. необхідно до 28 лютого 2023 року включно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції editor@filos.dspu.in.ua статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.

Усі статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Обов’язково необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 900 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо в розмірі 40 гривень.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.  Розсилка друкованих примірників здійснюється виключно в межах України!

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 квітня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 травня 2023 р.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Обсяг статті – 10–20 сторінок (Основна частина). Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонено переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus) та вказівкою DOI (присвоюється редакцією). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті Прізвище автора, ініціал (рік видання). Назва статті. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», № видання, ____, doi:___

(після інформації про авторів англійською мовою):

To cite this article:Транслітероване прізвище, ініціал автора (рік видання). Транслітерована назва статті [Переклад назви на англійську мову]. Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia “Filosofiia” – Human Studies. Series of “Philosophy”: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, № видання, ___, doi: ___

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

 • актуальність проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
 • визначення мети та основних завдань дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки і перспективи подальших розвідок цього питання;
 • подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.);
 • фінансування дослідження;
 • список літератури / References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання в тексті

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь чи то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. Посилання в тексті повинні виглядати наступним чином так: (Khmil, 2015) або (Malivskyi & Neill, 2014; Poliuha, 2017), або за наявністю цитати (Slobodian & Yakovyna, 2016, р. 58).

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися: 1) у самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання; 2) в у дужках після парафрази разом із роком видання (через кому).

Наприклад:
У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2004).

За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні може бути розташована у творі Тимошика, виданого 2004 року. Більш розгорнута інформація про згадане джерело буде міститися у списку використаних джерел.

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

1)  у самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання, а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий інтервал.

2)  у дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом (через кому).

Наприклад:
Вордсворт (2006) заявив, що «романтична поезія була відзначена як спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263).

Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних почуттів» (Вордсворт, 2006, с. 263)

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні розташована на сторінці 263 твору 2006 року, автором якого є Вордсворт. Більш розгорнуту інформацію про згадане джерело можна дізнатися зі списку використаних джерел.

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки. Міжрядковий інтервал – подвійний. Після тексту цитати ставиться крапка і вказується вихідне джерело в дужках.

Наприклад:
У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все використовується для позначення видів роботи, безпосередньо пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їхньої підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45)

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів)

Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від їх кількості:

1) 2-5 авторів. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати прізвища усіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться знак «&», якщо автори перераховуються в дужках, або слово «та», якщо автори перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал в дужках.

Наприклад:
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199)

(Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010) або (Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010, с. 5)

Результати дослідження Бойко, Гречки, та Павлюка (2010) підтверджують ... або Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: "Біологія – це система наук..." (с. 5).

2) 6 авторів і більше. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати прізвище першого автора та слово «та ін.».

Наприклад:
(Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7) (Бойко та ін., 2005) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

Результати дослідження Величко та ін. (2014) підтверджують ... або Величко та ін. (2005) стверджують: "Біологія – це система наук..." (с. 10).

Посилання на роботу під назвою

Якщо автора (редактора/укладача) праці великого розміру (наприклад, книги) встановити неможливо, тоді у внутрішньотекстовому посиланні після парафрази або цитати на місці автора необхідно вказати курсивом два слова назви праці.

Наприклад:
Згідно з останніми дослідженнями українська мова займає визначене місце серед сучасних мов світу (Українська Мова, 2009).

Елкінс стверджує, що візуальні дослідження, як нова дисципліна, можуть бути "занадто легкими" (Візуальні дослідження, 2009, с. 63).

 

Вимоги до References та Списку використаних джерел:

 • Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел і літератури: 1) перший, «Література», формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 2) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді та перекладі (назви дослідження автора).
 • більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень;
 • допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів;
 • джерела повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об'єкта (за винятком ретровидань), який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела;
 • наявність не менше 3-х джерел латиницею (статей з іноземних журналів із  високим індексом впливовості не старше двох-трьох років та базових монографій);
 • відповідно вимогам впливових журналів, індексованих SCOPUS та Web of Science, для REFERENCES необхідно подавати повний перелік співавторів для кожного джерела посилання (на відміну від вітчизняного ДСТУ).

Увага! Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому. Постанова КМ України від 27.01.2010 р. No 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport.

В статті забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Приклади оформлення References відповідно до стилю APA:

Куцепал С.В. Онтологія в сучасній французькій філософії : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.05 / С.В. Куцепал. – К. : Київ-ський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005. – 33 с.

Kutsepal, S.V. (2005). Ontolohiia v suchasnii frantsuzkii filosofii [Ontology in modern French philosophy]. (Extended abstract of Doctors thesis). Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T.H. Shevchenka [in Ukrainian].

Сартр Ж.-П. Мухи / Ж.-П. Сартр. – Режим доступу : https:// www.e-reading.club/book.php?book=99680 (дата звернення 14.07.2018).

Sartr, Zh.-P. (n.d.). Mukhi [Flies]. Retrieved July 14, 2018, from https://www.e-reading.club/book.php?book=99680 [in Russian].

Наґель Т. На що схоже бути кажаном? / Т. Наґель ; пер. з англ. А. Синиці // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук зали-шає коробку / за наук. ред. А.С. Синиці. – Львів : Літопис, 2014. – С. 207–224.

Nagel, T. (2014). Na shcho skhozhe buty kazhanom? [What seems to be a bat?]. (A. Synytsia, Trans.). In A. Synytsia (Ed.), Antolohiia suchasnoi analitychnoi filosofii, abo zhuk zalyshaie korobku – The anthology of modern analytical philosophy, or the beetle leaves the box (pp. 207–224). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Дудурич В. Проблемні моменти вчення про продуктивну здат-ність уяви у філософії І. Канта / В. Дудурич // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скот-на (шеф-редактор), О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – Випуск 37. – С. 83–93. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133027

Dudurych, V. (2017). Problemni momenty vchennia pro produktyv-nu zdatnist uiavy u filosofii I. Kanta [Problematic moments of the doctrine of the productive ability of imagination in I. Kant՚s philosophy]. In N. Skotna, O. Tkachenko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk nauko-vykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia» – Problems of the humanities. Series «Fi-losofiya» (Issue 37), (pp. 83 – 93). Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Iva-na Franka [in Ukrainian].

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133027

Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Фран-ко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

Franko, I. (1981). Iz sekretiv poetychnoi tvorchosti [From the secrets of poetic creativity]. In I. Franko, Zibrannia tvoriv – Collected works (Vols. 1–50; Vol. 31), (pp. 45–119). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Зеньковский В. Наша епоха / В. Зеньковский // Христианская мысль. – 2006. – № 3. – С. 154–177.

Zenkovskii, V. (2006). Nasha epokha [Our epoch]. Khristianskaia mysl – Christian thought, 3, 154–177 [in Russian].

Гатальська С.М. Філософія культури : підручник / С.М. Га-тальська. – К. : Либідь, 2005. – 328 с.

Hatalska, S.M. (2005). Filosofiia kultury [Philosophy of culture]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].